Sirküler

Sirküler No: 2021/071


Açık ihracat hesaplarının bankalarca ilgili kurumlara ihbar edilmemiş olması

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 uncu maddesi ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek,

“03.02.2021 tarihi itibarıyla bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan genel ve düzenleyici işlemler kapsamında bankalarca; süresi içinde ilgili vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya vergi dairesi müdürlüklerine ihbar edilmeyen açık ihracat hesaplarının 03.02.2021 tarihinden itibaren altmış gün içinde ihbar edilmesi durumunda, bu bildirimler sebebiyle bankalar hakkında aynı Kanun’un 3 üncü maddesi uyarınca cezai işlem tesis edilmeyeceği, bu fıkra hükmünün, süresi geçtikten sonra ihbar edilen ancak, 03.02.2021  tarihi itibarıyla Cumhuriyet savcılıklarına bildirim yapılmamış olan ihlaller için de uygulanacağı,

03.02.2021 tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen fıkra kapsamına giren ve Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden ancak haklarında idari para cezasına karar verilmemiş işlemler için Cumhuriyet savcılıklarınca idari yaptırım kararı verilmeyeceği, karar verilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş ya da kesinleşmiş olup henüz ödenmemiş olan idari para cezası kararlarının da bütün neticeleri ile ortadan kalkacağı, ancak ödenmiş olanların red ve iade edilmeyeceği” hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.