Sirküler

Sirküler No: 2018/001


Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)

Sayın İlgili,

30.11.2018 tarihli 30611 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)

ile;

7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri değiştirilerek,

“c) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini,

2) GK2, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,

kapsar.” Eski halinde sadece GK1 ibra işlemine ilişkin tespit vardı)

“d) Dahilde işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) DR1, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini,

2) DR2, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti,

kapsar.” (Eski halinde sadece DR1 süre uzatımına ilişkin tespit vardı)

 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Ayrıca, 

“GK2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporlarının, nihai ürünün serbest dolaşıma girmesinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10’una kadar söz konusu nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu Gümrük Müdürlüğüne ibraz edileceği,

DR2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporlarının, tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulacağı, 

Eklenen Geçici 2 inci madde ile DR2 tespit raporlarının, program üzerinde gerekli düzenleme yapılarak konu hakkında programa mesaj konulana kadar elektronik ortamda değil kâğıt ortamında gümrük idarelerine sunulacağı, Programın kullanılmasına başlanıldığına ilişkin mesajın konulmasından itibaren 2 ay içerisinde kâğıt ortamında sunulmuş olan raporlara ilişkin bilgilerin geriye dönük olarak programa girilmesi gerektiği”

Hususlarına yer verilmiştir.

Aynı resmi gazetede yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yukarıda yer verilen tespit işlemlerine ilişkin asgari ücret aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

TESPİT KODU

TESPİT KONUSU

2018

GK2

 

Tespit Raporu Başına

1.700 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 6.500 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

''

TESPİT KODU

TESPİT KONUSU

2018

DR2

Tespit Raporu Başına

1.700 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

 

Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-5.htm

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-6.htm

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.