Sirküler

Sirküler No: 2021/124


Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca yürürlüğe konulan  Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584) bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

02.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yönetmelik, “Ürünlerin Enerji Etiketlemesi ile ilgili 28.07.2017 tarihli 2017/1369/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönetmelik ile “Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemleri” kapsayan düzenlemelere yer verilmiştir.

 Türkiye’de yerleşik imalatçı, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçının yetkili temsilcisi veya piyasaya arz eden ithalatçı (Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi) “TEDARİKÇİ” olarak tanımlanmış olup, Tedarikçilerin genel yükümlülüklerine yer verilmiştir.

 Yönetmelik kapsamındaki ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan “kamu kurum ve kuruluşlarınca” belirli ürün grupları için etiketlerle ilgili ayrıntıları uygulama tebliğleri ayrıca yayınlanacaktır.

Yönetmeliğin ve uygulama tebliğlerinin ihlali halinde 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

12.09.2011 tarihli 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” 02.03.2021 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik ve uygulama tebliğlerine ilişkin Geçiş Önlemleri de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

02.03.2011 tarihi  itibariyle yürürlükten kaldırılan “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında birimleri piyasaya arz edilmiş veya hizmete sunulmuş olan modeller için tedarikçi; söz konusu modelin nihai birimi üretildikten sonra beş yıllık bir süre için yetkili kuruluşların veya Avrupa Komisyonunun talebi üzerine talep tarihinden itibaren on gün içinde ürünle ilgiliteknik dosyanın elektronik kopyasını denetim için hazır bulundurmalıdır.

02.03.2011 tarihi  itibariyle yürürlükten kaldırılan “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca yürürlüğe konulmuş olan uygulama tebliğleri, yeni yönetmeliğe göre düzenlenecek uygulama tebliği tarafından yürürlükten kaldırılana kadar yürürlükte kalacaktır.

02.03.2011 tarihi  itibariyle yürürlükten kaldırılan “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca yürürlüğe konulan uygulama tebliğleri kapsamındaki ürün grupları ile ilgili olarak, yeni yönetmelik kapsamında uygulama tebliğleri yürürlüğe girmesi halinde, yürürlükten kaldırılan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan “enerji verimliliği sınıflandırması” yeniden sınıflandırılan etiketleri uygulamaya koyan uygulama tebliğlerinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar uygulamada kalacaktır.

Bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111202-6.htm linkinde yayımlanan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.