Sirküler

Sirküler No: 2021/136


DİİB kapsamındaki 3151 gümrük beyannamelerinde Türk menşeli beyan edilen ürünlerin Reeskont Kredileri taahüt kapatma işlemlerinde kullanılması

 

İTKİB tarafından http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2021-4807.html linkinde yayımlanan Duyuruda;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Bakanlıklarına vaki muhtelif müracaatlarda, reeskont kredilerinin taahhüt kapatma işlemlerinde; "Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 3151 rejim kodu ile düzenlenen" ve "ilgili alanında Türk Menşei dışında diğer ülke menşeili ürünlere ait kodların yer aldığı" ihracat beyannamelerinin kabul edilmediğinin, bu durumun ise uygulamada bazı sıkıntılara yol açtığının belirtildiğinin ifade edildiğinden,

Bahse konu sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatına” müteallik olması sebebiyle, mezkur taleplerin TCMB'ye intikal ettirilerek işbu taleplerin ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerde dikkate alınmasında fayda olacağının ifade edildiği,

Bu çerçevede;, TCMB’nin tüm bankalara iletilen ve ekte yer alan 26/02/2021 tarihli talimatında; Bakanlıklarınca değerlendirmeleri çerçevesinde, mezkur Uygulama Talimatında yer alan ‘"ithal edilmiş malın ihracı" ifadesinin İhracat Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki tanıma uygun olarak "gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı" olarak anlaşılması gerektiği’, ayrıca anılan Talimatta “kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da bahsedilmediği” değerlendirmelerine yer verilerek, “reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak sonuçlandırılması” hususunun talimatlandırıldığının  ifade edildiği bildirilmiştir. 

Konuya ilişkin TCMB Talimatı http://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2021/TCMB%20Talimat%C4%B1.pdf linkinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.