Sirküler

Sirküler No: 2021/168


7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurdanın sınıflandırılması

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2021 / 62258539 tarih, sayılı  ekli yazısında  7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın muayenesi neticesinde, kırılmış, parçalanmış vb. şekilde olmamasından dolayı eşyanın hurda dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı, dolayısıyla eşyanın hurda olarak beyanının kabul edilip edilmeyeceği konusunda gümrük idarelerinde tereddütlerin oluştuğu durumlarda ne yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu yazıya göre; 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın beyana uygun olup olmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmede;

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarındaki  “7602 00 90, Hurdalar: Alüminyum hurda tabiri, kırılmış, kesilmiş veya eskimiş olmaları nedeniyle kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda  olmayan eski alüminyum eşya ile bu eşyaların hurdaları anlamına gelir.” tanımı içinde yer alıp almadığına da bakılması gerekmektedir.

Bu durumlarda ekspertiz raporu şartı aranmadan,  metal hurda ithalatçı belgesini haiz firmalardan;

- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2' nci maddesine istinaden ithalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve kapasite raporunun beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi, 23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin mevcut olması kaydıyla,

- Firma tesisinin, eşyanın işlenerek başka bir eşya haline dönüşmesini sağlayacak makine ve teçhizatı haiz bulunduğu ve firmanın kapasite raporları, metal hurda ithalatçı belgesi ve faaliyet belgesi gibi belgelerle söz konusu eşyadan başka bir eşya üretmeye ehil olduğu hususlarının sabit olması koşuluyla,

- Eşyanın alüminyum hurda olarak beyan edildiği 7602.00.90.00.00 GTİP’i ile hurda olmaması durumunda sınıflandırılması muhtemel GTİP için uygulanacak gümrük vergileri arasındaki fark kadar nakit teminat alınması suretiyle teslimi ve gerekli tüm önlemlerin alınarak gümrük gözetiminde firma tesisine yönlendirilmesi,

- Tesiste yapılacak işlemin ve işlem sonucunda eşyanın başka bir eşya haline geldiğinin gümrük işlemleri açısından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu ile belgelendirilmesi,

- Bu durumun sağlanamaması halinde ise teminatın irat kaydedilerek Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, duruma göre Gümrük Kanununun 234 üncü veya 235 inci maddesinin uygulanması,gerekmektedir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.