Sirküler

Sirküler No: 2018/006


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7153)

10.12.2018 tarihli 30621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 nci maddesi ile eklenen EK MADDE 11’e göre;       

Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edileceği,

Listede yer alan tutarların takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı,

Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanı’nın, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu,

Geri kazanım katılım paylarının ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edileceği ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödeneceği,

Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiğinin ilgiliye tebliğ edileceği,

Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanacağı,

Süresinde ödenmeyen katılım payının Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edileceği,

Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulacağı, Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esasın alınacağı, Muafiyet uygulanmasına ilişkin esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği” hükme bağlanmıştır.

EK MADDE 12 ile; 

“Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlığın, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacağı, Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktalarının depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü olduğu,

Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği,

EK MADDE 13 ile;

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verileceği, Uygulanacak taban ücretin 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirleneceği ve her yıl için güncelleneceği,” hususlarına yer verilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.