Sirküler

Sirküler No: 2021/179


Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’'nde değişiklik yapılmıştır.

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’'nde yapılan değişikliğe göre;

4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacaktır. Ancak, Uygunluk Yazısı başvurularında analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi gerekecektir.

Uygunluk denetimine tabi atıklar (EK-1) listesinde olan ancak İthalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmamaktaydı. Yapılan değişiklikle  bu istisna sadece 3903 (polistirenler) tarife pozisyonu için sınırlandırıldı.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre   6310.90.00.00.11 GTİP’li maddeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecektir.

Ayrıca “4004.00.00.00.19” GTİP numaralı satır İthali yasak atıklar listesinden çıkarıldı.

İlgili Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-9.htm linkinde yayımlanmıştır.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.