Sirküler

Sirküler No: 2021/210


İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde  başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirleyen Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) bugünkü resmi gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğle İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bugün yürürlüğe giren 2021/21 sayılı yeni Tebliğde " kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları" kapsam dışında tutulmuştur.

Yetkilendirme başvurusu ve onayı başlıklı maddesinde yapılan değişikliklere göre;

Önceden yetkilendirme başvurusu için İthalat Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya genel evraka elden teslim edilmek suretiyle iletilmesi gerekli belgelerin asıllarının yeni Tebliğle bu belgelerin Genel Müdürlüğe firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) de iletilebilmesi sağlanmıştır.

Vergi numarasının değişmesi durumda, bu durumu tevsik eden belgeler Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlük, firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır. Yeni vergi numaralı firmanın kullanıcılarının yetkilendirilmesi gerekir. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.

İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere aşağıdaki belgeler hazırlanır:

a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,

b) Firma/Kurum/Şahıs Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş form,

c) Sicil tasdiknamesi: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgilere sahip belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı/kurumu/şahsı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı. Kamu kurumu kullanıcısı için yetki işleminde noter onayı aranmaz.

Yukarıda (a-ç fıkralarında) sayılan belgelerin renkli olarak taranmış “.pdf” uzantılı dijital birer sureti, bilahare Genel Müdürlüğe elektronik ortamda iletilmek üzere firmalar/kurumlar/şahıslar tarafından muhafaza edilir.

Bu  belgeler, İthalat Genel Müdürlüğüne firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) veya posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla Bakanlık genel evrak birimine iletilir.

(4) İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.

Konuya ilişkin Tebliğ bugünkü resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210407-26.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.