Sirküler

Sirküler No: 2018/026


CE işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi tebliği 2019 değişiklikleri

 

 

30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer  sayılı resmi gazetede yayımlanan 'CE' İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9 yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

 

Tebliğin Risk analizi başlıklı 8. Maddesinin 2 fıkrasında Risk analizinde kullanılacak kriterler kapsamında görüş alınacak bakanlıklar  bölümünden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çıkarılmıştır.

 

ESKİ (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir

YENİ (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

 

Tareks referans numarasının Gümrüklere beyanı başlıklı 3. Fıkrasında kapsam dışı olarak beyanının yanında gümrük idarelerince yapılan tespitlerde GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin usul ve esaslar şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

ESKİ (3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır

YENİ (3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

 

Tebliğin İthalatçının sorumluğu başlıklı 12. Maddeye 4 fıkra eklenmiştir.  Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

YENİ (4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

 

Tebliğin Geçiş süreci başlıklı Geçici Madde 2 kaldırılmıştır.

 

ESKİ (2) Ek-2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

 

Tebliğin EK-1  sayılı listesinde yer alan ürünlere ilişkin direktif ve yönetmelik değişikliklerine  ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir

 

eski

 

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik(LVD)

 

 

 

Yeni

 

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrik Ekipmanları ile İlgili Yönetmelik (LVD)

 

 

 

Eski

 

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX)

 

 

 

 

Yeni

 

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESİGN)

 

 

Eski

 

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESIGN )

 

 

Yeni

 

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ürünllerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ)

 

 

Tebliğin EK-1  sayılı listesinden çıkarılan ve dahil edilen GTİP  değişikliklerine  ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir

 

Eski  * kaldırılmış.

 

51

8415.10.90.00.00

Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN 

 

 

Yeni * eklenmiş.

 

51

8415.10.90.00.11

Değişken Debili (VRF) olanlar

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

52

8415.10.90.00.19

diğerleri

Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

 

 

Eski * kaldırılmış.

 

55

8415.90.00.90.11

Split sistemlerin dış üniteleri

LVD

 

 

Yeni * eklenmiş.

 

56

8415.90.00.90.02

Değişken debili (VRF) olanlar

LVD

57

8415.90.00.90.09

Diğerleri

LVD

 

 

Eski * kaldırılmış.

 

224

8479.89.97.90.00

Diğerleri

Makine

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.