Sirküler

Sirküler No: 2018/028


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat denetimi (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5)

30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) 2019 yılı için yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Kapsam  başlıklı 2. Maddeye b) fıkrası ilave edilmiştir. Buna göre söz konusu fıkra uyarınca ürünlerin EK 12 sayılı orman yetiştirme materyalleri arasında yer alması durumunda Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine; Transit rejimi ve antrepo rejimleri kapsamında denetim esaslarına tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

ESKİ HALİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen eklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.

YENİ HALİ MADDE 2 – (1)  Bu tebliğ ;

a ) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen EK1-A/1B/2/3/4/5/6 ve EK 7 de belirtilen ürünler ile 5. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine; Transit rejimi ve antrepo rejimine tabi tutulan EK-12 de belirtilen orman yetiştirme materyallerini kapsar

Kontrol belgesi başlıklı 8/1. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş  buna göre  kontrol  belgesine tabi ürünler listesine EK 12 de belirtilen orman materyalleri eklenmiş; aynı maddeye yeni eklenen 3. Fıkrada  başvuruya ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. 

ESKİ HALİ  MADDE 8 – (1) Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır

YENİ HALİ  MADDE 8 – (1) Ek-1/A , Ek-3 ve Ek-12 de  yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce  Tarım ve Orman  Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır 

YENİ HALİ EKLENMİŞTİR  MADDE 8 – (3) EK-12 de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından ek 13 de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi başlıklı  9. Maddesi aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır. Buna göre  Ek -12 sayılı listede yer alan ürünler  ile birlikte Kontrol belgesi geçerlilik süresi 12 ay olarak belirtilen ürün listesine   18.06 , 19.04 , 2208.70 GTİP  nolu ürünler  ilave edilmiştir.  

ESKİ HALİ MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A’da yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 19.01, 19.02, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

YENİ HALİ MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A’da ve Ek -12’de yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06,19.01, 19.02, 19.04,19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99,2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

Gümrük işlemleri başlıklı 12. Maddesine 5. Fıkra eklenmiştir buna göre EK 12 kapsamındaki ürünlerin uygun çıkmaması durumunda yapılacak gümrük işlemlerine yer verilmiştir.

YENİ HALİ MADDE 12 – (5) Uygunsuz bulunan EK-12 de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı vey temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

 

EK-1/A Listesine eklenen ve çıkartılan ürünler aşağıdaki gibidir

 

18.06 YENİ EKLENDİ

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

1904.90.10.10.00(a)   ÇIKARTILDI

 

Kakao içerenler (pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)

1904.90.10.90.00(a)   ÇIKARTILDI

Diğerleri (pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)

19.04                                     YENİ EKLENDİ

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç):

 

 

 

2208.70                    YENİ EKLENDİ

Likörler

7101.21.00.00.00

YENİ EKLENDİ

İşlenmemiş olanlar (Kültür incileri)

 

 

 

EK-1/B Listesine eklenen ve çıkartılan ürünler aşağıdaki gibidir

 

0602.90.10.00.00 YENİ EKLENDİ

Mantar Miselleri

1702.11

   ÇIKARTILDI

 

Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler

1702

YENİ EKLENDİ

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel:

2922.49                                    ÇIKARTILDI

Diğerleri

 

 

 

2925.29.00.00                  YENİ EKLENDİ

Diğerleri

29.30

YENİ EKLENDİ

Kükürtlü organik bileşikleri

29.42.00

YENİ EKLENDİ

Diğer Organik Bileşikler

3105.10

YENİ EKLENDİ

Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları:

32.04

YENİ EKLENDİ

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):

33.02

YENİ EKLENDİ

Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kulla nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar:

3507.10.00.00.00

ÇIKARTILDI

Peynir mayası ve konsantreleri

35.07

YENİ EKLENDİ

Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler:

3926.90

YENİ EKLENDİ

Diğerleri

 

 EK-2 sayılı Gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler

 

EK-2 Listesine eklenen ürünler aşağıdaki gibidir

 

2924.29.70.00.37

YENİ EKLENDİ

3-OXO -2-Phenylbutanamide

 

EK-12 Orman Yetiştirme Materyalleri 

 

EK-12 Liste aşağıdaki gibidir yeni eklenmiştir

 

0602.90.41.00.11

Çelikler

0602.90.41.00.12

Fidanlar

0602.90.41.00.29

Diğerleri

1209.99.10.00.00

Orman ağaçlarının tohumları

 

 

Geçici 1. Madde uyarınca tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithali tebliğin yürürlüğe girdi


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.