Sirküler

Sirküler No: 2021/426


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gümrük Yönetmeliğinin transit ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde değişiklikler yapılarak, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebileceğine ilişkin yeni bir madde eklenmiştir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri uyarınca hâlihazırda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) kapsamında tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31/12/2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyarak, mevcut yetki sahipleri, Gümrük Yönetmeliği uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

Geçici depolama yeri açma-işletme ve Antrepo yatırım izni başvuruları;  gümrük idaresi tarafından yürütülen bir inceleme, araştırma, soruşturma olması veya bu fiillere ilişkin gümrük idarelerince müdahil olunan bir dava bulunması hallerinde; söz konusu inceleme, araştırma, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmamasına ilişkin Yönetmelikte yer alan hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük antrepolarında şirket hisselerinin devri durumunda, 10 iş günü içerisinde Gümrük Müdürlüğüne bilgi verileceği,  Şirket sermayesinin % 10 veya fazlasının devredilmesi durumunda, devralan kişilere ilişkin 518 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü gereği aranan güvenlik (sabıkasızlık) koşulları aranacaktır. Güvenlik ile ilgili koşulun sağlanamaması durumunda, yürürlükte olan mevzuata uygun şartlar sağlanıncaya kadar antrepoya eşya girişine izin verilmeyecektir.

Kaynak: 24 Eylül 2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-4.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.