Sirküler

Sirküler No: 2019/070


Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihinin belirlenmesi

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2019 tarihli 43342563 sayılı yazılarıyla; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesinin, "Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır" hükmüne göre belirlenen süre öncesinde yükümlüsünce okunarak ödeme, itiraz veya uzlaşma başvurusu yapılmak istenildiği durumlarda kararın tebliğ tarihi hususunda sıkıntılar yaşandığı, 

Bakanlıkları görev alanı kapsamındaki tebliğlerin elektronik ortamda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Tebligat Sistemi kullanılarak yapılabilmekte olduğu,

Tahsilat Takip Programının ilgili modülleri üzerinde düzenlenen ve elektronik olarak muhataplarına tebliğ edilen ek tahakkuk, ceza ve tecil-taksitlendirme kararları ile ilgili olarak Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda işlem yapılması gerektiği,

Buna göre;

- Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın muhatabı tarafından okunmuş olmasının, yasal sürelerin başlangıç tarihi olarak kabul edilemeyeceğinden bahisle muhatabı tarafından beş gün içinde okunan tebligatlarda dahi, “Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” Kanun hükmünün uygulanmasının,

- Muhatabın, Kanunen tebliğ yapılmış addedildiği (muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır) sürelerden daha önce yasal yollara başvurmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı belirtilerek bu durumda, muhatabın yasal yollara (itiraz, uzlaşma vb.) başvuru tarihinin, tebliğin muhatabına yapıldığı tarih olarak kabul edilmesinin, uygun olacağı,

Diğer taraftan, Tahsilat Takip Programı üzerinde tanzimli ek tahakkuk, ceza ve tecil-taksitlendirme kararlarının Tebligat Kanunu ile belirlenen süre (muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonu) öncesinde ödenmesi veya teminata bağlanmasının mümkün bulunduğu, hususlarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.