Sirküler

Sirküler No: 2019/078


494 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'nin 3 üncü maddesinde belirtilen haller dışında, yalnızca e-fatura kodu olan 0886 ile işlem yapılması

 

http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2019-5236.pdf linkinde yayımlanan Orta Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nin 22.04.2019 tarihli 5236 sayılı duyurusunda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, İhracat işlemlerinde kağıtsız gümrük uygulamasının başarılı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalarca ihracat işlemlerinde 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3 üncü maddesinde belirtilen haller dışında, yalnızca e-fatura kodu olan 0886 ile işlem yapılması gerektiği,

e-fatura kullanıcısı olup da kağıt fatura ile işlem yapan firmalar ile ilgili olarak ise Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 08/03/2019 tarihli ve 42521299 sayılı yazıya atıfla, e-fatura olarak düzenlenmesi gereken bir ihracat işlemine kağıt (matbu) fatura düzenlenmesi halinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde cezai işlem gerektireceğinin ifade edildiği belirtilmiştir.

494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3 üncü maddesinde belirtilen haller aşağıda yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

494 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: Tarihi

30431 - 25/05/2018

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller

MADDE 3 – (1) Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

a) Gelir İdaresi Başkanlığının ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

ç) Bakanlığımızca elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

(2) Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi halleri, bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.