Sirküler

Sirküler No: 2019/094


Yük teslim talimat formu- tavan ücretinin belirlenmesine lişkin 2018/1 Sayılı Genelge Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

 

Yük teslim talimat formu için konşimento başına 150 TL tavan ücret belirlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 2018/1 Sayılı Genelgesinin yürürlüğü Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu’nun 19.12.2018 tarihli YD İtiraz No : 2018/728 Kararı ile durdurulmuştur.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün bir örneği sunulan 03.01.2018 tarihli 433 sayılı (2018/1) Genelgeleri ile;

Son zamanlarda yaşanan bazı münferit uygulamalarda "Yük Teslim Talimat Formu" için aşırı ücret talep edilmesi ve dış ticaret firmalarının mağduriyetine sebep olması dolayısıyla 17 Mayıs 2011 tarihli ve 14765 sayılı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü yazısında detayları sunulan Yük Teslim Talimat Formunun aynı esaslar çerçevesinde konşimento başına 150 TL tavan ücret bazında ve tavan ücretlerin her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde uygulanacağı bildirilmişti

Bu kez ekte bir örneği sunulan Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu’nun 19.12.2018 tarihli YD İtiraz No : 2018/728 Kararı ile Yük teslim talimat formu için konşimento başına 150 TL tavan ücret belirlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 2018/1 Sayılı Genelge için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 T.C.

DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
YD İtiraz No : 2018/728


İtiraz Eden (Davacı) : Özimeks Sanayii Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
2826 Sokak, No:35, Birinci Sanayi Sitesi - Konak/İZMİR
Karşı Taraf (Davalı) : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı-ANKARA
Vekili : I. Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı
Hakkı Turayiç Cad. No:5 - Emek - Çankaya/ANKARA
İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 12/09/2018 günlü, E:2018/2041 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mustafa BÖLÜKBAŞI
Düşüncesi : İtirazın kabulü gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca dosyadaki belgeler incelendi, gereği görüşüldü:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından, yük teslim talimat formu için konişmento başına 150 TL tavan ücret belirlenmesine ve tavan ücretin her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi oranında artacak şekilde uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan 03/01/2018 günlü, 2018/1 sayılı Genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 12/09/2018 günlü, E:2018/2041 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.
Dosyanın ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2016/2991 sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden; Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 17/05/2011 günlü, 14765 sayılı yazısında, deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo veya antrepolara teslim edilmiş olan malların alıcısına teslim edilebilmesi için depo veya antrepo işleticilerine taşıyıcının malların alıcıya teslim edilmesine muvafakat ettiğini gösterir nitelikte olan teslim ordinosunun işlevini görmek üzere "Yük Teslim Talimat Formu" ibraz edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, davalı idarenin bu konuda düzenleme yapma yetkisi bulunmadığı ileri sürülerek söz konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Onuncu Dairesinin 27/10/2015 günlü, E:2011/9380, K:2015/4632 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği, anılan kararın, temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Dairelerinin 17/12/2018 günlü, E:2016/2991, K:2018/5551 sayılı kararıyla; gümrüklü saha içerisinde mal teslimine ilişkin düzenlemeler yapma ve/veya kural koyma yetkisinin açıkça Gümrük Müsteşarlığına verildiği ve hatta Gümrük Yönetmeliği'nin 559. maddesi ile Yönetmelikte öngörülmeyen sorunların ortaya çıkması halinde bunları inceleyerek sonuçlandırmaya da anılan Müsteşarlığın yetkili olduğunun açıkça düzenlendiği, ayrıca, deniz yoluyla ithal edilerek, geçici depo veya antrepoya konulan eşyanın teslimi sırada ibraz edilmesi gereken belgelerin belirlenmesi konusunda 491 sayılı (mülga) Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile davalı idareye verilmiş bir yetki de bulunmadığından, "Yük Teslim Talimat Formu"nun düzenlendiği Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 17/05/2011 günlü, 14765 sayılı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.


1


Bu durumda, davalı idarece "Yük Teslim Talimat Formu" düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına ilişkin Kurulumuz kararı göz önüne alındığında, söz konusu form için tavan ücret belirlenmesine ilişkin dava konusu Genelgede de hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, davacının itirazının KABULÜNE, dava konusu 03/01/2018 günlü, 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına, 19/12/2018 gününde oyçokluğuyla kararverildi.Başkan Uye Uye Uye Uye
Haşan Gürsel Ziya Yalçın Doç. Dr. Selami
GÜZELER MEKİK ÖZCAN EKMEKÇİ DEMİRKOL
Üye Uye Uye Üye Üye
Bilal Turgay Tuncay Haşan Muhsin Cevdet
ÇALIŞKAN VARLI ODABAŞI YILDIZ ERKAN
(X)


Üye
Selbi
KOCA


2


KARŞI OY


X- itiraza konu Daire kararı, Anayasa Mahkemesinin İkinci Bölümünün 27/06/2018 gün ve başvuru no:2015/13851 sayılı BİREYSEL BAŞVURU kararındaki hususlar dikkate alındığında, usul ve hukuka uygun olduğundan, itirazın reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.
Üye
Bilal
ÇALIŞKAN  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.