Sirküler

Sirküler No: 2019/096


Gümrük Yönetmeliği değişikliği ve ihracatçı beyanı ibrazına ilişkin tebliğlerin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğler yayımlanmıştır.

 

24 Mayıs 2019 Tarihli ve 30783 Sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ve 2017/10926 Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması- ve İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’ler yayımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yapılan değişikliğe ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte sunulmuştur.

Buna göre;

-Menşe şahadetnamesi aranılacak haller başlıklı 38. maddesinde yapılan değişiklikle ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için menşe şahadetnamesi ibraz edileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.

-Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek; Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülüklerin emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle eşyanın araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilmesi sağlanmıştır.

-Yönetmeliğin 112 inci maddesine 4 üncü fıkra eklenerek, İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer alan hükümler uygulanmayacağı hükme bağlanmış, ayrıca kağıtsız gümrük beyannamesi projesine  kapsamında İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanacağı ve bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin de  elektronik imza ile yapılacağına ilişkin hükümler eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları değiştirilmiş ve aynı maddeye yeni fıkralar eklenerek;

-Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgelerin kaydedileceği,. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerine  birinci fıkrada belirtilen belgelerin eklenmeyeceği,. ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannamelerin, 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edileceği,

- İhracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esas olduğuna ilişkin hüküm eklenerek, Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyeceği,  Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslının istenebileceği,

- Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca beyannameye eklenmeyen belgeler dahil ithalat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve eklerinin, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibarıyla, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde saklanacağı,

- 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin elektronik olarak, bu beyanname eki belgelerin ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacağı,

- Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı gereken ancak elektronik ortamda mevcut olmayan belgeler hariç olmak üzere, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin gümrük idaresi tarafından kağıt ortamında saklanmayacağı. Hükme bağlanmıştır.

-Aynı Yönetmeliğin 205 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilerek, bu maddeye eklenen (ç) fıkrasıyla ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşya için;

A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,menşe şahadetnamesi aranmayacağı hükmü getirilmiştir.

Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler

MADDE 205 – (1) Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır.

(2) Bu maddede bahsi geçen önlemlerin, ilave gümrük vergisinin veya diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır. Önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda, gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez.

(3) Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.

(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde,

b) Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerin ibraz edilmesi halinde,

c) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,

ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,

menşe şahadetnamesi aranmaz.

(5) 181 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları hükümleri, ticaret politikası önlemine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde de uygulanır.

(6) Numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Ayrıca, Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri için Geçici 14 üncü madde eklenerek yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliği’nin 112 ve 114 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler 24.05.2019 tarihinden sonra iki ay içinde, diğer değişiklikler ise 24.05.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik Değişikliğine paralel olarak 

-Ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında aranacak belgeleri (ihracatcı beyanı) düzenleyen 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ  ve

-İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren  “İhracatçı Beyanı” ibrazını düzenleyen İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)

 Yürürlükten kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için; 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-2.htm

 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-9.htm

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-10.htm

Bilgilerinize sunulur

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.