Sirküler

Sirküler No: 2019/138


On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Gümrük Hizmetlerine ilişkin politika ve tedbirler

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Temmuz 2019’da yayımlanan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında, rekabetçi üretimi desteklemek ve verimliliği arttırmak amacıyla sektörel politikalar geliştirmek amaçlanmış olup, gümrük alanında uygulanması planlanan çeşitli politika hedeflerine Plan’ın 2.2.3.10 sayılı Gümrük Hizmetleri başlıklı bölümünde yer verilmiştir,

Politika ve Tedbirler

·         Farklı kurumlarca yürütülen kontrol, izin ve onay süreçleri ile bu işlemler için aranan belgeler ilgili kurumlar tarafından yerindelik açısından incelenerek süreçlerin daha rasyonel hale getirilecek ve dijitalleşme ile birlikte bürokrasinin azaltılacaktır. Bu kapsamda;

o    Gümrük işlemleri için farklı kurumlardan temin edilen belgelerin tek başvuru noktasından elektronik olarak temin edilmesine ilişkin ve kâğıt belge ibrazının sonlandırılmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

o    Geçiş belgesi tahsislerinde dağıtım ofislerine ibraz edilen evrakların tamamı elektronik ortama alınacak ve kağıt belge ibrazı sonlandırılacaktır.

o    YYS sahibi firmalara sağlanan kolaylıklar arttırılarak hayata geçirilecek ve Kanun’da öngörülen cezalar daha ölçülü hale getirilecektir.

o    Gümrük Kanunu’nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecektir.

·         İhracatta gümrük aşamasında kamu kurumlarınca talep edilen belge, tahlil ve onay işlemleri için alınan ücretlerde rekabetçilik önünde engel oluşturacak düzeyde olanlar yeniden belirlenecektir. Bu kapsamda, sınır kapılarında valiliklerin tahsil ettiği dezenfeksiyon ücretleri ve ilave maliyet doğuran uygulamalar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

·         Gümrük hizmetleriyle ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon güçlendirilerek tek elden yürütülecektir. Bu kapsamda;

o    Farklı kurumlarca işletilen laboratuvarlarda yapılan mükerrer analizlere neden olan mevzuat gözden geçirilerek, gerekli tüm analizlerin tek numune-tek analiz prensibi üzerinden yapılması sağlanacaktır.

o    Limanlara girişte tek kart ve hudut kapılarında görev yapan tüm kurumlarda 7/24 çalışma uygulamasına geçilecek; Gümrük Müşavirleri Odası kurulacaktır.

·         Gümrük işlemlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlandırılacaktır. Bu kapsamda;

o    Yeni Bilge Projesi hayata geçirilecektir.

o    Gümrük hizmetleriyle ilgili farklı kurumlarca işletilen otomasyon sistemlerinin entegrasyonu sağlanacaktır.

o    Kara sınır kapıları ve iç gümrüklerde tüm ödemelerin 24 saat kartlı ve elektronik sistemle yapılması sağlanacaktır.

·         Uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen gümrük iş süreçlerinde yetki ve sorumluluklar daha belirgin hale getirilecek, insan kaynaklarının nitelik ve niceliği yükseltilecek, uzmanlaşma düzeyi artırılacaktır. Bu anlamda;

o    Gümrük personeli, ihtiyaç duyulan yer ve bölümlerde becerileri ve uzmanlığı esas alınarak görevlendirilecek ve personel ihtiyacı belirlenerek, ihtiyaç duyulan sayı ve özelliklerde personel istihdamı sağlanacaktır.

o    Personele yönelik uygulamalı hizmet içi ve ortak eğitimler verilecek ve destekleyici rehberler yayımlanacak; Gümrük Eğitim Merkezinin kapasitesi geliştirilerek, uygulamalı eğitime öncelik verilecektir.

·         Ticaret erbabı ve yolcuların iş ve işlemlerinde gümrük mevzuatına uyumunun artırılması kapsamında, mükelleflerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin güncel, doğru, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde yayımlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda;

o    Gümrük Rehberi internet sitesi, mükelleflerin ihtiyaç duydukları temel bilgi ve belgelerin güncel, doğru ve kolay anlaşılabilir bir şekilde yayımlanmasında etkin olarak kullanılacaktır.

o    İlgili kurumların internet sitelerinde görev alanlarına giren gümrük ile ilgili mevzuat, işlemler, ücretler ve belgeler hakkında bilgilerin güncel, yeterli ve açık bir şekilde yayımlanacaktır.

o    STK’larla işbirliği içerisinde bilgi düzeyini artırmaya yönelik seminer ve eğitimler düzenlenecek ve kurumsal sosyal medya hesapları bilgi yayımlamada etkin bir şekilde kullanılacaktır. Çağrı merkezlerinin teknik altyapısı geliştirilerek ilgili personel nitelik ve nicelik olarak artırılacaktır.

·         Gümrük kontrollerinde ve kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacaktır. Bu kapsamda:

o    Eşya, taşıt ve yolcu kontrollerinde ileri teknolojiye sahip sistemler ve uygulamalar bütçe imkânları çerçevesinde yaygınlaştırılacaktır.

o    Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ithal ürünlerin güvenliği sağlanacak, bu ürünlerin teknik mevzuata uygunluğu ve güvenliğinin tespitine yönelik denetimlere ilişkin hukuki, teknik ve idari altyapı uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak geliştirilecektir.

o    Veteriner sınır kontrollerinin etkin yapılabilmesi amacıyla, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin hizmet binaları yapılacak, Ambarlı, Derince, Tekirdağ limanlarında yer sorunları çözülecek, ihtiyaç duyulan makine-teçhizat temin edilecektir.

o    Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı Projesi hayata geçirilecek ve dış ticaret işlemlerinin daha analitik olarak değerlendirilmesi için Kurumsal Karar Destek Sistemi yazılımı güncellenerek kapasitesi artırılacaktır.

o    Risk temelli kontroller etkinleştirilecek, sonradan kontrol sisteminde etkinlik ve seçicilik artırılacaktır.

o    Tasfiye işlemlerinde etkinlik artırılacak ve tasfiye süreçleri hızlandırılacaktır.

Bunların yanı sıra, gümrük hizmetlerinin hedeflerine ilişkin olarak, 2018 yılına ait Dünya Bankası ve Ticaret Bakanlığı’na ait verilerin incelenmesi sonucu oluşturulan 2023 yılına ait tahminleri içeren tabloya aşağıda yer verilmiştir:

Tablo 31: Gümrük Hizmetleri Hedefleri

Yıl

2018

2023

Toplam YYS Sahibi Firma Sayısı

415

575

Türkiye’nin Sınır Ötesi Ticaret Endeksi Sıralaması

42

37

İhracatta Yükün Deniz Limanlarında Gümrük Gözetiminde Ortalama Bekleme Süresi (Gün)

2,1

0,8

İhracatta Yükün Kara Kapılarında Gümrük Gözetiminde Ortalama
Bekleme Süresi(Saat)

6,2

2,4

İlk 4 Saatte Gümrüklemesi Tamamlanan İhracat Beyannamesi Oranı (%)

84

90

İhracat Kırmızı Hat Oranlarındaki Düşüş (%)

3,5

2,8

 Söz konusu Kalkınma planı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.