Sirküler

Sirküler No: 2019/160


5607 Sayılı Kanuna Göre Gümrük Vergileri Eksik Ödenmesi sebebiyle Başlatılan Bir Soruşturma Veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtların Sahiplerine iadesi

 

9 Ağustos 2019 tarih 30857 sayılı Resmi Gazetede 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik hükümleri;

(1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

(2) Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsamaktadır.


Uygulama Esaslar;

 

(1) Özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ edilecektir.

(2) Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenecektir.

(3) Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge, başvuru sahibine verilecektir.

 

56*7 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinden yararlanmak isteyen kişilerin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-1.htm linkinde yer alan Başvuru Formu ile 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Yönetmelik 09.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.