Sirküler

Sirküler No: 2019/161


Yatırımlara Proje Bazlı Devletb Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)

 

 

 

07 Ağustos 2019 tarih 30855 sayılı Resmi Gazetede Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla; 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’ın 2 inci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Öncelik Ürün Listesi : Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürün yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak listeyi,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı : Öncelikli ürün listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programı

Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ''g'' bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

''g'' Faiz veya kar payı desteği

''l'' Hibe desteği  

Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yatırımın devri destek kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.

İlgili Karar http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-3.pdf linkinde yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.