Sirküler

Sirküler No: 2019/162


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

 

07 Ağustos 2019 tarih 30855 sayılı Resmi Gazetede Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararla  2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın  9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3'e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir.

Aynı kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''büyük ölçekli yatırımlar'' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

''Bu destek teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamına desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ıncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerleri ise beş yıl sağlanabilir.

Anı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 13- 1 inci ve 2 inci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi  veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar Karardaki  tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-2.pdf linkinde yayımlanan 1402 sayılı Karar 07.08.2019 tarihinde yürürülüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.