Sirküler

Sirküler No: 2019/179


Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi" konulu 2019/35 sayılı ekli Genelgesinde; Gümrük Kanunu’nun 212 nci maddesinde, bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergilerinin bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verileceği ve bu istemin, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapılması gerektiği hükme bağlandığı hususuna yer verilerek;

Gümrük beyannamesinin iptalinin eşyanın tesliminden önce yapılması halinde ödenmiş gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin talebin Kanunun 46 ve 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında; diğer iptal durumlarında iptal sebebine göre Gümrük Yönetmeliğinin 124, 125, 127 ve 129 uncu belirlenen süreler içerisinde yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Genelge’de belirtilen süreler aşağıdadır.

GÜMRÜK KANUNU 46. MADDE;

a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beş gün,

b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün.

GÜMRÜK KANUNU 70. MADDE

Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde 30 gün

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ;

MADDE;124: Eşyanın yanlış rejimde beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali durumunda “beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay”,
MADDE 125; Başka eşyanın beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali durumunda “beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay”,
MADDE 127; İhracat veya hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin beyannamenin iptali durumunda eşya geçici depolama yerine konulmuşsa 1 ay, konulmamışsa 2 ay,

MADDE 129; Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın tesliminden sonra iade edilmesinin söz konusu olması halinde beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay ,

Bilgilerinize sunulur.

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.