Sirküler

Sirküler No: 2019/193


İthal Şahadetnamesi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması durumunda, geçerlilik süresi dikkate alınmayacaktır.

 

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarihli 47778023 sayılı yazıları eki İthalat Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2019 tarihli 47074338 sayılı ekli yazılarında;

“Hali hazırda, İthal Şahadetnamesi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ithalatçılarca, İthal Şahadetnamesinin bir nüshası ile ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunulmakta ve ilgili gümrük idaresinden onaylı “Tesellüm Teyidi Vesikası” alınmakta ve bu belge ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına, ithalatın tamamlandığını gösteren kanıtlayıcı bir belge olarak sunulmaktadır.

Öte yandan, bir örneği Bakanlığımız İnternet Sitesinde yer alan “İthal Şahadetnamesi Formu”nun, 4 ncü maddesinin alt açılımında ifade edilen hususlar meyanında, İthal Şahadetnamesinin taşıdığı tarihten itibaren (6 ay) geçerli olduğu ve bu süre içinde ihracatçı ülkeye tevdi edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, İthal Şahadetnamesi 6 ay içerisinde ihracatçı ülkeye tevdi edilirse, bu belge ithal konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçerli olmaktadır.

Bununla birlikte, bu süre içerisinde ihracatçı ülkeye tevdi edilmesine rağmen, şayet ihracatçı tarafından, İthal Şahadetnamesi konusu eşya ile ilgili olarak, ihraç izni alınamamışsa ve de ihraç izni alınabilmesini teminen yeni bir İthal Şahadetnamesi gönderilmesi ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep ediyorsa, bu taleplerde Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

Öte yandan, yine bilindiği gibi, çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanarak, Türkiye’ye intikal etmiş bir eşya için, ihracatçı ülke makamlarına sunulmak üzere, Bakanlığımızca yeni bir İthal Şahadetnamesi tanzim edilme imkanı da bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ihracatçı ülke makamları tarafından da, ihracat işlemi tamamlanmış ve ülkesini terk etmiş kritik malzemeler için yeni bir ihraç izni verilmesi de mümkün olamayacaktır.

Bu hususlar muvacehesinde, ithalatçı tarafından, İthal Şahadetnamesi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, “Tesellüm Teyidi Vesikası” alınabilmesini teminen İthal Şahadetnamesinin bir nüshası ile ilgili gümrük idaresine başvurulması halinde, İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresinin gümrük idarelerince dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır…

Bu bağlamda, İthal Şahadetnamesi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması durumunda, ithalatçının İthal Şahadetnamesinin bir nüshası ile “Tesellüm Teyidi Vesikası” almak için ilgili gümrük idaresine başvurması halinde, İthal Şahadetnamesinde kayıtlı sürenin dikkate alınmasına gerek olmadığı yolunda gümrük idarelerine yeniden bir açıklama yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.” Denilmektedir

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.