Sirküler

Sirküler No: 2020/021


Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

14 Ocak 2020 Tarihli ve 31008 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin;

3 üncü maddesindeki tanımlarda değişiklik yapılmıştır.

7 inci maddesinde yer alan “Uzlaşma Komisyonları” başlıklı maddesinde değişikliğe gidilerek Merkez uzlaşma komisyonunun kimlerden oluşacağı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması halinde, en fazla iki adet uzlaşma komisyonu oluşturulabileceği hükme bağlanmıştır.

9 uncu maddede yer alan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin yetkisinde olan 500.000 TL’lik  yetki 750.000 TL’ye çıkarılmıştır.

10 uncu maddesinde uzlaşma başvurularının nasıl yapılacağı belirlenmiş,

11 inci maddede değişiklik yapılarak, Uzlaşma taleplerinin, gümrük vergilerinin ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.

13 üncü maddede yapılan değişiklikle, “Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili kararda gerekli düzeltmeler yapılarak düzeltilmiş karar gerekçesi ile birlikte yükümlüye tebliğ edilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır. Görüşme sonucunda uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yapılacak itiraz başvurusu düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.” Şeklinde önemli bir değişiklik yapılmıştır.

14 üncü maddede yer alan “Uzlaşma talebinin sonuçları” başlıklı maddenin 1. Ve 2 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak her durumda, sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanır.

(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilir. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.”

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “(9) Söz konusu tutanağın düzenlenmesini müteakip ilgili programa gerekli kayıtlar yapılır.” Hükmündeki dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun olarak tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere gümrük müdürlüğüne bildirmesi halinde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.”

19 uncu maddesinin birinci fıkrası. “(1) Uzlaşma görüşmesinin sonucu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

22 nci maddesinin birinci fıkrası “(1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yükümlü, uzlaşmaya konu edilen alacaklar için tutanak tarihinden itibaren 14 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası “(3) Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 nci maddesinde düzenlenen itiraz hakkı ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir. İtirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabilir.”

Başvurulara ilişkin geçiş hükümleri için “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurulara, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.” Hükmünde düzenleme yapılarak başvuru tarihinde 500.000 TL’nin altında olan alacakların Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yetkisinde olduğu belirlenmiştir.

Yönetmelik değişikliği 14.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200114-5.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.