Sirküler

Sirküler No: 2020/047


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

21 Şubat 2020 Tarihli ve 31046 Sayılı Resmi Gazetede (1. Mükerrer) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen değişiklik tablosu ve Yönetmelik’te yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olan yol gösterici açıklamalara ilişkin PDF dosyaları ekte sunulmuş olup, mevcut belge sahiplerini ilgilendirecek önemli maddelere aşağıda yer verilmiştir.

 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Madde 4 ile;

 

Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere “YYS-I ve YYS-II statüleri” başlıklı 4/A maddesi eklenerek; YYS belgelerinde ihracat odaklı ayrıştırma yapılmış ve YYS I ile YYS II statüleri, aşağıda yer alan koşullara bağlanarak düzenlenmiştir

 

YYS I koşulları

• İmalatçı olmak, son 1 yılda 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak ve 50 işçi istihdam ediyor olmak veya

·         İmalatçı olmak ve son 1 yılda 10 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

YYS II koşulları

•İmalatçı olmak, son 1 yılda 1 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak ve 30 işçi istihdam ediyor olmak veya

•İmalatçı olmak ve son 1 yılda 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak .  (GİKY Madde 4/A)

 

5 inci Madde ile;

·         1 a) “Sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler” ifadesi, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler” olacak şekilde netleştirilmiştir.

·         Türk Ceza Kanunu kapsamı suçlara “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından ve bilişim alanında suçlar” eklenmiştir.  (GİKY Madde 5)

 

7 inci madde ile;

·         Mali yeterlilik koşullarına, uygulamada sıklıkça karşılaşılan durumlara istinaden “konkordato işlemleri” eklenmiştir

·         Konkordato ilan etme durumu mali yeterlilik koşulu için aranan YMM raporunda da yer alması sağlanmıştır. (GİKY Madde 7)

 

9 uncu Madde ile;

·         (3) Kısmen kiralama yoluyla edinilen tesisler için ISO sertifikalarının aranmayacağına ilişkin ifade eklenmiştir.

·         (9) İthalatta yerinde gümrükleme izninin YYS I statüsüne bağlanması nedeniyle fıkra sadeleştirilmiş, bu fıkrada düzenlenen

ilgili belgeler, YYS I statüsü için aranan belgelerin düzenlendiği maddeye taşınmıştır

·         (10) YYS I statüsüne sahip olmayan yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne haiz firmaların izinli alıcı tesisinde gerçekleştirecekleri ithalatlarda da, YYS I başvurusunda aranan belgelerin ibraz edilmesini düzenleyen fıkra eklenmiştir

·         (14)“Elektronik imzalı” ibaresi “güvenli elektronik imzalı” olarak değiştirilmiştir

·         (15) Sertifika başvurularında hangi nitelikteki tesislerin bildirilmesi gerektiği belirlenmiştir

·         (16) Başka firmalara ait tesislerin hangi durumlarda bildirilmesi gerektiği belirlenmiştir

·         (17) Sertifika başvurularında belge fotokopilerinin kabul edilerek, belge asıllarının başvuru sahibine iadesine ilişkin düzenleme yapılmıştır

·         (19) Sertifika düzenlendikten sonra sertifika sahibinden kaynaklanan nedenler dışında herhangi bir nedenle ISO belgelerinin geçerliliğini kaybettiğinin anlaşılması durumunda belgelerin ibrazına ilişkin süre belirlenmiş ve belirlenen sürede ibraz edilmemesi durumunda askıya alma uygulanacağı hükmü  eklenmiştir.

·         (20) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin katılması durumunda, ISO belgesinin geçerli/uygun olmadığının Bölge Müdürlüğünce tespiti durumunda durumun düzeltilmesi için uygulanacak süre belirlenmiş ve belirlenen sürede belgelerin ibraz edilmemesi durumunda askıya alma uygulanacağı hükmü eklenmiştir

·         (21) Ön izleme kapsamında Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemede, ISO belgesinin geçerli/uygun olmadığının tespiti durumunda uygulanacak süre belirlenmiş ve belirlenen sürede belgelerin ibraz edilmemesi durumunda askıya alma uygulanacağı hükmü eklenmiştir

·         (22) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların Yönetmelik kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını yaptıkları firmaların bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir

·         (23) YYS I ve YYS II statüleri için gerekli belgeler belirlenmiştir. (GİKY Madde 10)

 

12 inci Madde ile;

·         (2)  Yerinde incelemenin gerçekleştirilmesi için verilen süre 30 işgününden 90 iş gününe uzatılmıştır

·         (11) Başvurunun yerinde incelemesi aşamasında, başvuru sahibi tarafından yeni tesis bildiriminde bulunulması halinde ISO belgelerinin ibrazına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. (GİKY Madde 13)

 

15 inci Madde ile;

·         (1 2 3 ve 4) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması talebinde bulunulması durumunda soru formunun da ibrazı gerektiği için ekleme yapılmıştır. (GİKY Madde 18)

 

16 ıncı Madde ile;

·         GİKY 18 inci Madde başlığı, madde içeriğiyle uyumlu olması amacıyla “Sertifika kapsamı tesisler ile şirket yetkililerine ilişkin değişiklik yapılması” şeklinde değiştirilmiştir. Tüm maddenin anlatımı aşağıdaki hususları içerecek şekilde güncellenmiştir

·         Firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarında değişiklik olması durumunda, adli sicil belgelerinin ibrazı için ek süre tanınmıştır

·         Yeni tesis eklenmesi/tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması kapsamında uyulması gereken 5 günlük bildirim süresinin nereden başlayacağı netleştirilmiştir

·         ISO sertifikalarının yeni tesis bildiriminden itibaren 6 aylık süre içinde ibraz edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır

·         Yeni bildirilen tesislerde ISO sertifikası zorunluluğuna istisna getirilmiştir.(Güncelleme dönemine 6 aydan kısa süre kalmış olması veya tesisin 6 aydan kısa süreliğine kiralanmış olması)

·         Yeni tesis eklenmesi/tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması kapsamında uygulanacak inceleme usulleri netleştirilmiştir Söz konusu incelemede soru formu ve yerinde

·         inceleme ve değerlendirme formu yerine kullanılacak daha basit formlar oluşturulmuştur Genel Müdürlükçe yapılan inceleme kaldırılmıştır İncelenecek tesisisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün farklı bir Bölge Müdürlüğüne bağlı olması durumunda uygulanacak usuller düzenlenmiştir. (GİKY Madde 18/A)

 

23 ve 24 üncü Maddeler ile;

·         Götürü teminatın askıya alınması ve geri alınması kapsamında, “vergiler tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanması” hükmü “vergiler tutarında teminata bağlanması” olarak değiştirilmiştir. (GİKY Madde 42-43)

 

25 inci Madde ile;

·         (8) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR MED fatura beyanı düzenleyebilme izninde aranan “en az 50 adet EUR 1 EUR MED Dolaşım Belgesi veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçen menşeli ürünler için fatura beyanı veya EUR MED fatura beyanı kapsamı işlem yapma” koşulunun her yıl karşılanmadığı durumda sertifikanın askıya alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. (GİKY Madde 55)

 

56 ıncı Madde ile;

·         İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilmek için YYS I statüsüne sahip olma şartı eklenmiştir.

·         İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında aranan ihracat performansında, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracatın da sayılması için düzenleme yapılmıştır

·         Grup ithalatçılarının, aynı gruba mensup imalatçının yetkilendirilmiş tesisinde ithalatta yerinde gümrükleme yapabilmesi sağlanmıştır Bu kolaylıktan yararlanmak için, ithal edilecek eşyanın grup imalatçısına ait olduğunu gösterir yeminli mali müşavir raporunun ibrazının gerektiği düzenlenmiştir

·         İthalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerine, kendi eşyalarının transit işlemlerini sonlandırmak üzere izinli alıcı yetkisi verilmiştir. (GİKY Madde 121)

 

57 inci Madde ile;

·         İthalat yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde, taşıyıcının izinli alıcı olması şartı kaldırılmıştır.

·         Birden fazla alıcının olduğu taşımalarda ithalatta yerinde gümrükleme yapılamayacağı düzenlenmiştir. (GİKY Madde 122)

 

60 ıncı Madde ile;

(1--d) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, izin sahibinin iştigal alanı dışındaki eşyanın ithal edilemeyeceği bu maddeye de eklenmiştir. (GİKY Madde 126)

 

69 uncu Madde ile;

·         (1-e) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin sorumluluklarına eşyanın mali sorumluluğunun ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinde olduğu, bu sorumluluğun gümrük vergisi ve cezaların ödenmesini de kapsadığı ve olayın durumuna göre Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacağına ilişkin hüküm eklenmiştir. (GİKY Madde 140)

 

75 inci madde ile;

·         (5 ve 6) İzleme dönemi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.

·         (9) Firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında dava açılması durumunda 30 gün içinde bölge müdürlüğüne bildirim yapılması zorunluluğu getirilmiştir. (GİKY Madde 153)

 

78 inci Madde ile;

(4) Firmanın yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararının bulunması durumunda sertifikanın iptal edileceğine dair düzenlemeye istisna getirilmiştir. Yargı kararının verilmesinden önce yönetim kurulu üyeliğinin/sermayedarlık ilişkisinin sona erdirilmesi durumunda iptal uygulanmayacağı düzenlenmiştir, (GİKY Madde 156)

 

79 uncu Madde ile;   

·         Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir. Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir.

       •    Faaliyet raporu incelemesinin, cari işlemleri gerçekleştirenden farklı kişiler tarafından yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

       •    Firma tarafından yapılacak incelemede beyannamelerin yüzde yirmisi yerine yüzde beşinin inceleneceği düzenlenmiştir.

       •    En az elli adet beyanın incelenmesi gerektiği hükmü eklenmiştir.

       •    Faaliyet raporlarının Bölge Müdürlüğüne ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır. (GİKY Madde 158)

 

81 inci Madde ile;

·         “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme ve gümrük işlemlerinin geriye dönük kontrolü başlıklı 160 ıncı maddesinin başlığı “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme” şeklinde değiştirilmiştir

·         Madde içeriğinde geriye dönük kontrole ilişkin ifadeler silinmiştir.

·         İzleme sürecinin 3 yerine 5 yılda bir gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

·         Faaliyet raporunun Bölge Müdürlüğüne ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır. (GİKY Madde 160)

 

82 inci Madde ile;

·         Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin sonradan kontrolü” başlığıyla yeni bir madde eklenerek Sertifika sahibi firmaların işlemlerinin sonradan kontrole tabi tutulacağına ilişkin madde eklenmiştir

                                    

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ’ne ilişkin Geçici Madde 2 ile;

·         Yürürlükten önce yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvuruların, önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir.

·          Yaptırım hükümlerinin, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış sertifikaları da kapsayacağı düzenlenmiştir.

·         “Sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler” ifadesinin, “sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler” olacak şekilde netleştirilmesi ve Türk Ceza Kanunu kapsamı suçlara “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve bilişim alanında suçlar” ın eklenmesine ilişkin değişikliklerinin gerçekleştirilecek ilk ön izlemede dikkate alınacağı belirlenmiştir.

·         Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere, yürürlük tarihinden önce sertifikalandırılmış firmalarca da uyulacağına ilişkin hüküm eklenmiştir

·         Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip firmalara, ek bir başvuru gerektirmeksizin YYS I statüsü tanınmasına ilişkin hüküm eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 5 ile;

·         31 12 2016 tarihinden önce sertifika almış firmaların bir sonraki izlemelerinin 2024 yılında ve bu yıldan sonraki her 5 yılda bir yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır

·         Sertifika sahibi firmanın faaliyet raporu düzenlemesine 2 aydan kısa bir süre kalmış olması durumunda, değişiklikten önceki yönetmelik hükümler göre faaliyet raporu hazırlanabileceği düzenlenmiştir

·         Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 5 yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalar için yapılacak yerinde izleme faaliyetinin, beş yıllık sürenin doldurulmasını müteakip bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir gerçekleştirileceği belirlenmiştir Yapılan değişiklikle, 3 yıl olan yerinde izleme dönemleri 5 yıla çıkarılmıştır.

 

İlgili Yönetmelik ve eklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200221M1-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 Karşılaştırma tablosu için tıklayınız

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.