Sirküler

Sirküler No: 2020/072


Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile; Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

 

Beyan dönemleri aşağıda şekilde belirlenmiş olup, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenlerin/ithalatçıların Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları belirlenmiştir.

 

BEYAN DÖNEMLERİ

 

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

 

 

Tebliğ’de ayrıca,

 

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği,

 

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını ise diğer ürünlerin piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü oldukları, bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesinin  gerektiği,

 

22.03.2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyecekleri,.

 

22.03.2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerektiği, hususlarına yer verilmiştir.

 

22.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren ilgili Tebliğ’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.