Sirküler

Sirküler No: 2020/090


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

 

01 Nisan 2020 Tarihli ve 31086 Sayılı Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmelik ile  “Geçici Depolama Yerinden Kesin Çıkış İşlemleri, Menşe Şahadetnamesi Aranacak Haller, Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulan Eşya, Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergisi, Diğer Mali Yükümlülükler, Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık, Ortak transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık, Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya, Geri Gelen Eşya, Geri Verme Kaldırma, Antrepolara İlişkin Hükümler ve Usulsüzlük cezası” hakkında yeni hükümlere yer verilmiştir.

 

 

Yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 

-Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesine ilişkin 38. madde kapsamında sadece nakit teminat kabul edilecektir.

 

-Gümrük Yönetmeliği 38 inci madde kapsamında verilen 6 aylık süre içinde başvuruda bulunmak kaydıyla 30 gün ek süre alınabilecektir.

 

-Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı hükmüne bir istisna getirildi. Eşyanın aynı zamanda birden fazla ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda menşe şahadetnamesi aranacak. Menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi halinde, tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılacaktır.

 

-Yönetmeliğe eklenen geçici 16. maddeye istinaden  Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve  daha önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanı 01.04.2020 tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilebilecektir.

 

-Eşya sahibi ve temsilcisi dışında eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişiler de eşyayı geçici depolama yerinden çıkarabilecektir. (Yürülük tarihi: 01.06.2020)

 

-Gümrük işlemlerinde kullanılacak faturanın içermesi gereken bilgilerden “GTİP bilgisi” ifadesi "eşya tanımı" olarak değiştirilmiştir.

 

-Numunelik eşya ve modellerin yolcu beraberinde gelmesi durumunda,beyanname yerine geçecek olan ve kapsamı Bakanlıkça belirlenecek Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile beyan yapılabilecektir.

 

-Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı, Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile yapılabilecektir.

 

-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile belirlenen ve yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altın Bakanlıkça belirlenecek form ile beyan edilebilecektir.

 

-Eşyanın tahlilinin gümrük laboratuvarında yapılamaması sebebiyle 201 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun görülen gümrük laboratuvarı dışındaki akredite  laboratuvarlarca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporları emsal tahlil raporu olarak kabul edilebilecektir. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmyecektir..

 

-Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin sağlaması gereken özel koşullardan birisi olan istihdam şartı "Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam ediyor olmak " olarak değiştirilmiştir

 

-Yönetmeliğin 347. maddesi kapsamında (Kap içinde gelen sıvılar ve diğer maddeler) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, gümrük idaresinden izin alınması gerekmeksizin farklı beyanname muhteviyatı eşya bir arada istiflenmek suretiyle depolanabilecek, ancak antrepo rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulması halinde gümrük idaresince ihlalin niteliği de göz önünde bulundurularak bu şekilde işlem yapılmasına kısıtlama getirilebilecektir.

 

-Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eşyanın yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılacak. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulacak, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenebilecek ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden uygulanacaktır.

 

-Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından yeniden ihracattan başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda da teminatı çözülebilecektir.

 

-Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekecektir.

 

Gümrük idareleri hiyerarşisi doğrultusunda geri verme ve kaldırma yetkilerinin vergisel sınırlarında değişiklik yapılarak  500.000 TL’ye kadar  ilgili gümrük müdürlükleri, 5.000.000 TL’ye kadar  gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, 5.000.000 TL’nin üstündekiler için  Bakanlık yetkilendirilmiştir.

 

-Geri Verme veya Kaldırma Başvuruları  elektronik olarak yapılacaktır. (Yürürlük tarihi: 01.06.2020)

 

-Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla konteyner ile taşınarak getirilen ve giriş gümrük idaresince miktar tespiti yapılmaksızın belgelerinde kayıtlı miktarlara göre antrepo beyannamesi verilerek aynı gümrük müdürlüğüne bağlı bir gümrük antreposuna konteyner ile sevk edilen eşyanın antrepoya alınması sırasında eşyanın kap adedinde antrepo rejimi beyanına göre farklılık tespit edilmesi halinde, eksiklik ve fazlalık takibi ile eksiklik durumlarında ceza uygulamasının “kullanıcıya” ait olacağına dair 522 inci maddeye fıkra eklenmiştir.

 

-Yönetmeliğe yeni eklenen "Yanlış izahat verilmesi" başlıklı yeni maddeyle gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması nedeniyle  Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeme ve faiz uygulanmaması için sağlanması gereken şartlar belirlenmiştir.

 

-Yönetmeliğin ekinde yer alan “Usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller EK 82’nin” 12 ve 13 numaralı satırları yürürlükten kaldırılmış, 15 numaralı satırı değiştirilmiş ve aynı eke 55 ve 56 numaralı satırlar eklenmiştir.

 

-Yönetmeliğin teminat mektuplarına ilişkin eklerinde değişiklik yapılmıştır.


Değişiklik yapılan yönetmelik ve ekleri http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-3.htm linkindedir.

 

Değişiklik tablosu ekte gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.