Sirküler

Sirküler No: 2020/109


5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 GTip'teki "Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)'ın sanayiciler tarafından girdi olarak ithalatında İGV sıfır uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

 

11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazetede Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2394) ile İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) yayımlanarak, 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 GTİP'teki “Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)”ın sanayiciler tarafından girdi olarak gerçekleştirilecek ithalatında 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) İlave Gümrük Vergisi sıfır uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılarak, açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Tarife Kontenjanının Dağıtımınza İlişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

 

MADDE 3 – (1) Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktar

İlave Gümrük Vergisi (%)

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

m2

5.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0


(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

 

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

 

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0966-İthal Lisansı (Tekstil)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-1’de yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

 

(5) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için 5 (beş) gün ek süre verilir.

 

(6) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

 

Dağıtım

 

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler kapasite raporunda belirtilen tüketim miktarını aşmamak kaydıyla karşılanır.

 

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

 

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

 

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

 

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

 

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

 

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

 

İthal lisanslarının süresi

 

MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

 

İlgili Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200411-7.pdf,  Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200411-10.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

      SaygılarımızlaSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.