Sirküler

Sirküler No: 2020/118


İthalatta yerinde gümrükleme izni için baaşvuru süreci

 

TC Ticaret Bakanlığı  tarafından “İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni “ başvuru süreci ile ilgili olarak bir Duyuru yayımlanmıştır. Duyuru, https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/ithalatta-yerinde-gumrukleme-basvuru-sureci linkinde yer almaktadır.

 

Duyuru’da; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 21/2/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle beraber, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının hayata geçirilmesini teminen iyileştirmeler yapıldığı ve söz konusu yetkiden faydalanmak isteyenlerin ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

Halihazırda, YYS sahibi olan ancak, ithalatta yerinde gümrükleme izni bulunmayan firmaların başvuruda izlemesi gereken süreçler aşağıdaki grafikle anlatılmış olup, İthalatta yerinde gümrükleme için başvuru koşulları ve güvenli park alanı ve güvenli depo için aranan koşullar aşağıda özet şeklinde derlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler için İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni’ne ilişkin gerekli koşullar;

 

a) YYS-I statüsüne sahip olmak.

b) İki milyon Auro götürü teminat yetkisi bulunmuyorsa beşyüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olmak.

c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. (Depoda aranan koşullar ayrıca belirtilecektir)

ç) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

 

 

YYS I Statüsü için gerekli koşullar:

 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ek olarak YYS-I statüsü verilir:

 

a) İmalatçı olmak.

b) YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az elli işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari on milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

 

İthalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanı ve güvenli park alanı

-İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama alanı bulunması gerekir.

-Aşağıda belirtilen hallerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bekletilebileceği ve yukarıda belirtilen özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan, güvenli park alanının bulunması gerekir. Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 135 inci veya 136 ncı maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın kırk sekiz saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması.

             -Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin tutulan giriş ve çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

-Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata ilişkin beyannameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.