Sirküler

Sirküler No: 2020/154


Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 4/3/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

21.02.2020 tarihli 31046 mükerrer sayılı resmi gazetede yaımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yerinde izleme ve inceleme faaliyetlerinin GİKY 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtilmiş, ayrıca yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesine ilişkin olarak aynı Yönetmeliğin 158 ila 160/A maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200506-6.htm. Linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.