Sirküler

Sirküler No: 2020/173


Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izin almak suretiyle; ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususları düzenleyen  “Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce liman vb. yerlerde gemilere yahut gemiye yükletilmek üzere ya da gemiden boşaltılması sonucu terminale alınan eşyaya yönelik verilen mecburi veya iş sahibinin isteğine bağlı hizmet çeşitlerine ilişkin hizmet tarifesinin belirleneceği belirtilmektedir.

 

Ayrıca, Ulaştırma va Altyapı Bakanlığı’nın;

Tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine ilişkin taban ve tavan ücretleri gösteren hizmet tarifelerini düzenleyeceğini ve hizmet tarifelerinin uygulanması ile denetlenmesine yönelik usul ve esasları belirleyeceği,

 

Ülkede yaşanacak herhangi terör olayları, doğal afetler ve bölgesel veya küresel salgın gibi mücbir sebepler halinde kıyı tesislerinde uygulanan tüm hizmet kalemlerinde ve hizmet tarifelerindeki ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahip olacağı belirtilmiştir.

 

Kapsam dâhilindeki gerçek veya tüzel kişilerin, uygulayacakları hizmet tarifelerini bu Tebliğde yer alan esaslara göre belirlemek ve bu Tebliğde belirtilen diğer hükümlere uymakla yükümlü olacaklardır.

 

Kapsam dâhilindeki gerçek veya tüzel kişiler, uygulayacakları hizmet tarifelerinde ve yapacakları hizmet tarifeleri değişikliklerinde İdare tarafından belirlenen sınırlara riayet etmekle yükümlü olacaklardır.

 

Kapsam dâhilindeki gerçek veya tüzel kişiler, İdare tarafından talep edilmesi halinde bir hafta içerisinde hizmet tarifelerini sunmakla yükümlü olacaklardır.

 

Baakanlıkça belirlenecek hizmet tarifesine uygun hareket etmeyen kıyı tesisi kuruluşlarına 10.000 ila 50.000 TL arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir. idari para cezaları, her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

 

Tebliğ kapsamındaki hizmet çeşitleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

 

a) Ambar kapağı açma-kapama hizmeti: Gemi ambar kapağının açılması veya kapatılması işlemlerini kapsar.

 

b) Araç ve ekipman kiralama hizmeti: İş sahibinin talebi üzerine veya hizmet tarifesinde hizmete dâhil olmadığı belirtilen durumlarda kıyı tesisi tarafından liman araç/gereç/ekipmanının kiralanması hizmetini kapsar.

 

c) Ardiye hizmeti: Yükün liman sahasına girişinden itibaren günlük olarak kıyı tesisi tarafından verilen muhafaza hizmetini kapsar.

 

ç) Atık alım hizmeti: 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kıyı tesislerinde verilen hizmetleri kapsar.

 

d) Barınma hizmeti: Rıhtım, iskele, dolfen ve mendireklere yükleme ve boşaltma da dâhil olmak üzere yanaşan, şamandıralara bağlanan veya mendirek içinde demirleyen gemiler için saatlik veya günlük olarak verilen barınma hizmetini kapsar.

 

e) Boşaltma hizmeti: Yükün, gemiden veya deniz aracından alınıp son istif yerine istif edilmesi hizmetini kapsar.

 

f) Demirleme hizmeti: İdare tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini kapsar.

 

g) Diğer hizmetler: İş sahiplerince, kıyı tesisi ilgililerinden talep edilen fotoğraf, teknik destek, mühür takma/sökme ve benzeri tanımlaması yapılmamış ve listede bulunan hizmet kalemlerinin alt hizmeti şeklinde tanımlanamayacak olan özel hizmetleri kapsar.

 

ğ) Elektrik hizmeti: Rıhtım, iskele, dolfen ve mendireklere yanaşan, şamandıralara bağlanan veya demirleyen gemilere, sayacın takılması ve elektrik tedarikinin sağlanması ile başlayan ve KW üzerinden bedellendirilen elektrik verilmesi hizmetini kapsar.

 

h) Gümrük iş ve işlemleri ile ilgili hizmetler: Ticaret Bakanlığının, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili olarak yaptığı düzenlemelerde yer alan hizmetleri kapsar.

 

ı) İşgaliye: Kara vasıtasının, kıyı tesisi sahası içinde beklemeyi gerektirecek iş yükü bulunmadığı halde sahanın bir kısmını işgal ettiği durumlarda saatlik olarak uygulanan araç bekleme hizmeti ve/veya iş sahibinin isteği üzerine kıyı tesisinin işe tertip ettiği ekipman, makine ve personelin iş sahibinin kusurundan dolayı saatlik bekleme hizmetini kapsar.

 

i) Kılavuzluk hizmeti: Kılavuz kaptanın gemiye binmesi ile başlayan ve kılavuz kaptan nezaretinde geminin seyir, manevra, demir atma/alma ve yanaşma/ayrılma işlemlerinin yapılmasını kapsar.

 

j) Konteyner iç dolum-boşaltım hizmeti: İstif yerinde bulunan dolu veya boş konteynerin konteyner yük istasyonuna getirilmesi, içinin doldurulması veya boşaltılması işlemini müteakip tekrar istif yerine istiflenmesi hizmetlerini kapsar.

 

k) Liman içi aktarma hizmeti: İş sahibinin veya gümrük idaresinin talebi üzerine yükün istifinin bozulması, taşınması ve tekrar istiflenmesi ve benzeri hizmetleri kapsar.

 

l) Limbo hizmeti: İki geminin, birbirine yanaşarak (aborda olarak) karşılıklı güverte veya ambarları arasında, eşyanın bir gemiden boşaltılması ve diğer gemiye yüklenmesi hizmetlerini kapsar.

 

m) Palamar hizmeti: Halatın kıyı tesisi aracına/personeline verilmesi ile başlayan ve rıhtım, iskele, mendirek veya şamandıralara bağlanması ile biten hizmet olup halat çözme işlemlerini de kapsamaktadır.

 

n) Radyasyon ölçüm hizmeti: Tehlikeli madde uygunluk belgesi ve tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetine ilişkin radyoaktif maddelerin ve/veya INF kod kapsamındaki yükler ile doğal elementlerin radyoaktivite açısından kontrolü için yapılan ölçüm hizmetini kapsar.

 

o) Römorkörcülük hizmeti: Geminin römorkör vasıtasıyla seyir, manevra, demir atma/alma ve yanaşma/ayrılma işlemlerinin yapılmasını kapsar.

 

ö) Tartım hizmeti (DBA): Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) kuralları ve Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge kapsamında ve/veya iş sahibinin talebi üzerine istifleme ve taşıma dahil dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması hizmetini kapsar.

 

p) Terminal hizmeti: İstif yerinde bulunan yükün, teslim edilmek üzere kara vasıtasına/vagona yüklenmesi veya kara vasıtalarından/vagondan boşaltılması, istif yerine taşınması, istif edilmesi hizmetlerini kapsar.

 

r) Yakıt, yağ ve su ikmali hizmeti: 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği kapsamında kıyı tesislerinde gemilere yakıt, yağ ve su verilmesi hizmetlerini kapsar.

 

s) Yolcu ve araç giriş çıkış hizmeti: Yolcu veya yolcu beraberi araç taşımacılığı yapılan tesislerde yolcuya ve araca verilen tüm hizmetleri kapsar.

 

ş) Yük kaydırma (shifting) hizmeti: Yükün, gemi ambarında, ambarları arasında veya güvertesinde yer değiştirilmesi işlemini kapsar.

 

t) Yükleme hizmeti: Yükün, istif yerinden alınıp, gemi veya deniz aracının bordasına getirilmesi, yüklenmesi, gemiye veya deniz aracına istif edilmesi hizmetini kapsar.

 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-9.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.