Sirküler

Sirküler No: 2020/197


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslarını içeren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in “Kapsam” başlıklı 1 inci maddesi, “Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.”

 

2 inci maddesinin 2 inci fıkrası; ““(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.” şeklinde değiştirilmiş,

 

EK III ’ünde yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler”e bu Tebliğ Ek’inde yer alan İhracatçı - Üretici Bilgi Formu (Gerekli görülmesi halinde talep edilecektir) hükmü eklenmiştir.


Değişikliğe göre, 25 kg ve daha az miktardaki eşyanın kayda alma uygulamasına tabi tutulmadan ithal edilebilmesi için özet beyanın, tır karnasının veya transit beyannamesinin de 25 kg ve daha az miktarda olması gerekecektir.

 

Ayrıca, Tebliğ Ek’inde yer alan İhracatçı - Üretici Bilgi Formu “gerekli görülmesi halinde talep edilecektir”

 

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200602-19.htm linkinden kaldırabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.