Sirküler

Sirküler No: 2020/199


Destek Yönetim Sistemi(DYS) Hakkında İTKİB Duyurusu

 

İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile Dahilde işleme rejimi, Hariçte işleme rejimi, Vergi Resim Harç İstisna Belgesi ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak T.C. Ticaret Bakanlığı

Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğinin (İhracat:2019/7), 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmelerinin zorunlu olduğu,

 

30.06.2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kabul edileceği, belirtilmiştir.

 

Ayrıca, Destek Yönetim Sistemine kayıt olmak için gerekli belgeler ve dikkat edilecek hususlara ilişkin bilgilere de aşağıdaki gibi yer verilmiştir.

 

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE (DYS) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi
 • EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi)
 • EK B1 (Yararlanıcı Bilgi Formu)*
 • MERSİS Numarasını Gösterir Belge Örneği
 • İmza Sirküleri
 • Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâlet durumu var ise yararlanıcı (firma) adına temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname
 • Kapasite Raporu (Varsa)
 • EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)
 • Yetkilendirmesi Talep Edilen Kullanıcının Kimlik Fotokopisi
 • Yetkilendirilmesi talep edilen kişi;
  • Firma bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi sunulması gerekmektedir.(Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü..vb.)
  • Firma bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde onaylatılarak sunulması gerekmektedir. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm belgeler “DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi” ekinde ibraz edilmelidir.
 2. Her belgenin ayrı ayrı taranarak .pdf dosyasına dönüştürülmesi gerekmektedir. (Örn: EK A tek .pdf, Kapasite raporunun tüm sayfaları tek .pdf vb)
 3. Tüm belgeler Genel Sekreterliğimize KEP aracılığıyla iletilmelidir: itkib@hs01.kep.tr
 4. Firmaların MERSİS'te kayıtlı bilgileriyle başvuruda ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin farklı olması durumunda başvurular işleme alınmayacaktır. Bu nedenle; öncelikle MERSİS kayıtlarının kontrol edilmesi, eksikliklerin tamamlanarak MERSİS kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir.
 5. EK B1* ve EK C elektronik ortamda bilgisayarınızda doldurulmalıdır.
 6. EK A ve EK B1* imza sirkülerinde münferit / müşterek imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanmalıdır.
 7. EK C imza sirkülerinde münferit / müşterek imza yetkisi olan kişiler ve yetkilendirilecek kullanıcı tarafından imzalanmalıdır.
 8. Yetkilendirilecek her kişi için ayrı bir EK C ibraz edilmelidir. Her kullanıcının yetkili olacağı modüllerin belirtilmesi gerekmektedir.
 9. EK C'de yetki başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmelidir. Yetki süresi azami 3 yıldır. Firmanın imza sirkülerinde yer alan yetki bitiş tarihinin 3 yıldan daha yakın bir tarih olması durumunda imza sirküleri geçerlilik tarihi esas alınacaktır.
 10. Eksik bilgi / belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. İlgili mevzuat.

 

 • MERSİS'te yer alması zorunlu olmayan tüzel kişi yararlanıcılar için EK B2 ve gerçek kişiler için EK B3

 

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

 

SSS – Sıkça Sorulan Sorular

 

Nasıl Kayıt Olunur?

 

Destek Yönetim Sistemine kayıt olmak için gerekli belgeler ve dikkat edilecek hususlara ilişkin duyuru için https://www.itkib.org.tr/tr/gundem-html-destek-yonetim-sistemine-kayit-icin-gerekli-belgeler-ve-dikkat-edilecek-hususlar.html

 

Güncel duyuru için https://www.itkib.org.tr/tr/gundem-ana-sayfa-duyurular-destek-yonetim-sistemi-dys.html linkini tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.