Sirküler

Sirküler No: 2020/253


2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı

01 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan değişikliğin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce  değerlendirme neticesinde; AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Buna göre:

“AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için;

  1. Eşyanın mezkur Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesi serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyanname ekinde yer alıyorsa, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu'nun 214 üncü maddesi çerçevesinde  geri verilmesi,
  2. A.TR dolaşım belgesiyle birlikte eşyanın mezkur Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesinin Gümrük Yönetmeliği 38 inci maddesi kapsamında beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak koşuluyla gümrük idaresine sonradan ibraz edilmesi halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu'nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi,
  3. A.TR dolaşım belgesinin gümrük idaresine sonradan ibraz edildiği esnada eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsik edilmediği durumda ise eşyanın menşeinin beyannamede ne şekilde beyan edildiğine bakılmaksızın

a)      Gümrük Yönetmeliği 205/4 üncü maddesi gereğince mezkur Karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY’nin Karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve tahsil edilmesi,

b)      EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesini müteakip “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu'nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi,

yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği” bildirilmiştir

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.