Sirküler

Sirküler No: 2020/265


AB`den İthal Edilen Eşya İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.Maddesinin Uygulanması

 

1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğine Geçici 16 ncı madde eklenmiştir. Mezkur Yönetmelik değişikliğinden sonra ilgide kayıtlı yazılarda bahsi geçen konulara ilişkin bir takım tereddütlerin yaşanıldığı anlaşılmış olup yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 1 Nisan 2020 tarihindeki Gümrük Yönetmeliği değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için; Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 ve 16/2 nci maddesi kapsamında yapılacak işlemlere Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yazıyla açıklık getirilmiştir.

Buna göre;

1) Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/2 nci maddesi kapsamında yapılacak işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

Eşyanın menşeine ilişkin ilgili mevzuatına uygun belgelerle (menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı) birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması halinde;

A. Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde A.TR Dolaşım Belgesinin sunulmuş olması ancak eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanının beyanname ekinde bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu İGV/EMY’nin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;

1) Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, İGV/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2) Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacaktır.

B. "2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği`nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişinden sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi ile 2018/11799 sayılı Karar kapsamına giren ve ilgi (b) de kayıtlı yazımız doğrultusunda ek tahakkuk kararının düzenlendiği durumda yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/2 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde; ek tahakkuk kararı;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

ek tahakkuk kararının iptal edilmesi şeklinde işlem tesis edilecektir. Ek tahakkuk kararının henüz düzenlenmemiş olduğu durumda da yükümlü talebi doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce söz konusu menşe belgelerinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, belgelerin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

2) AB`den ithal edilen eşya için Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 inci maddesi kapsamında yapılacak işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlarda beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmamasından dolayı eşyanın tabi olduğu İGV veya EMY’nin ödendiği ve yükümlüsünce gümrük idaresine beyannamenin tescilinden itibaren 6 ay içinde menşe şahadetnamesinin ibraz edilerek gümrük idaresine geri verme başvurusunun yapıldığı ancak ilgi (a) da kayıtlı yazımız uyarınca menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulmaması nedeniyle başvurunun reddedildiği durumda, yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, red kararı;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

e) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

red kararı iptal edilerek İGV veya EMY’nin geri verilmesi şeklinde işlem yapılacaktır. Red kararının henüz düzenlenmemiş olduğu durumda da yükümlü talebi doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, söz konusu belgenin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/1 ve 16/2 maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürülüğü’nün 14.07.2020 tarihli 55808367 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.