Sirküler

Sirküler No: 2020/313


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır

Karar eki EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımlarının “Stratejik Yatımlar” kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1 milyon TL'den 1,8 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesis yatırımları hariç olmak üzere, kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz ve kâr payı desteği uygulanmayacaktır.

Madencilik, belediyeler, demir, deniz ve havayoluna yönelik yatırımlar, teknoloji yatırımları, enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, çevre lisansı alımına yönelik yatırımlar, ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleşecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları ve farklı bir çok sektöre yönelik düzenleme yapılmıştır.

 Beşinci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanacak öncelikli yatırım konuları arasına asgari yatırım tutarı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları eklendi.

Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları, Asgari 50.000 metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları ile asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım veya bertaraf tesisi yatırımları ise bu liste kapsamından çıkarıldı.

Kararın geçici 8. maddesinde yapılan değişiklikle, imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları için; 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanması hüküm altına alınmıştır. (1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.)

Kararla, yatırım teşvik uygulaması bölgeleri 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki tablo gibi yeniden düzenlenmiştir,

Bu değişiklik ile; Tekirdağ 2.Bölgeden 1.Bölgeye, Balıkesir, Bilecik, Karabük, Manisa illeri 3.Bölgeden 2.Bölgeye,  Adana 2. Bölgeden 3.Bölgeye, Düzce, Kırıkkale, Kütahya, Rize illeri 4.Bölgeden 3.Bölgeye, Aksaray 5.Bölgeden 4.Bölgeye ve Adıyaman 5.Bölgeden 6.Bölgeye geçirilmiştir.

 Ayrıca, Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ile Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Balığı alında 4 sektör koduna karşılık gelen Tekstil Ürünleri imalatına Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 ve 2. Bölgelerde 2 Milyon TL, 3,4 ve 5.Bölgelerde 1 Milyon TL ve 6. Bölgede ise Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 500 Bin TL destek imkanı getirilmiştir.

 Kararla ayrıca, tütün ürünleri imalatı, güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar ile doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

 Yapılan değişiklikle, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenmesi için öngörülen asgari 10.000 metrekare toplam kapalı alan şartı 5.000 metrekareye indirildi.

 Bu kapsamda spor tesisleri için teşvik belgesi düzenlenebilmesi için öngörülen 10 milyon TL'lik sabit yatırım şartı da 15 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

Ayrıca, alt bölge desteklerinden yararlanabilecek ilçeler de 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

 İlgili Karar ve yukarıda belirtilen maddeler dışındakiler için yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek söz konusu karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-27.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.