Sirküler

Sirküler No: 2020/333


Gemi İnşa fiden Firmaların ithalat İşlemlerinde Alınacak Özel Tüketim Vergisi

 

TC TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 03/09/2020 tarihli 18723479-153 08-F-00057075461 sayılı yazılarıyla; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ekte gönderilen 16.06.2020 tarihli ve 55014939 sayılı >azıda: Erenköy Gümrük Müdürlüğünün 11.05.2019 tarihli ve 54305646 sayılı yazısından bahisle:

Gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların bu faaliyetleri ile ilgili serbest dolaşıma giriş işlemlerinde farklı mevzuat hükümlerinden faydalanılarak işlemlerin yapıldığının görüldüğü: ilk olarak, gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun kapsamında şapmış oldukları ithalatlara, öncelikle Liman Başkanlığınca işbu fatura kapsamındaki eşya 2581 sayılı kanuna göre gümrük muafiyetinden yararlanır " şerhi konulmuş orijinal faturalar sunularak, muafiyet kutucuğuna “DENTV" kodunun girildiği. KDV muafiyeti için KDV Kanununun 13/a maddesi ile 16/I-a maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığından almış oldukları "Vergi İstisna Belgesi" ile beyannamelerin ikinci muafiyet kutucuğuna “KDVI3A" kodunun girildiği, böylelikle ilgili beyannamelerde varsa ÖTV hariç bütün vergilerden muafiyet sağlanarak serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlandığı.

Ayrıca, ilgili firmaların. ÖTV ve Ürün Güvenliği muafiyetini ileri sürerek yapmış oldukları serbest dolaşıma giriş işlemlerinde: ÖTV Kanununun 7/6 maddesi. Gümrük Kanununun 167/1 -9-d maddesi ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 97/1-a ve 112/1 maddeleri ile 2014/17 ve 2014/10 sayılı Genelgeler dayanak gösterilerek, beyannamelerde ÖTV muafiyeti için "ÖTVI” muafiyeti, ürün güvenliği denetimlerinden muafiyet için ise ”GK9" muafiyeti seçerek işlemlerinin gerçekleştirdiği.

İkinci yöntem olarak, tersanelerde çeşitli teşvikler kapsamında gemi imal ve inşa eden firmaların. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi ile serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmakta olduğu yukarıda belirtilen yöntemden farklı olarak ilgili firmaların Liman Başkanlıklarına gitmeden Yatırım Teşvik Belgesini kullanarak. 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi hükmü gereği muafiyetten yararlanarak işlem tesis ettiği, bu yöntemde, firmaların sadece Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi ve KDV’den muafiyet sağlandığı, ek mali yükümlülük ile anti damping vergisine muafiyet sağlamadığı,

Yatırım Teşvik kapsamında gemi imal ve inşa eden firmaların ÖTV muafiyetinin 9 sayılı Gümrük genel Tebliği ve 2003/11 sayılı Genelge uyarınca bulunmadığı, fakat gemi imal ve inşa eden firmalarca tescil edilen SDG beyannamelerinin muafiyet kutucuklarına “ÖTV1” ve “GK9” seçilerek işlemlerin tamamlandığından hem uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını hem de herhangi bir gelir eksikliğine sebebiyet verilmemesini teminen konunun açıklığa kavuşturularak talimata bağlanması talep edildiğinden Bakanlığın cevabi yazısında;

 

- Gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun kapsamında yapmış oldukları ithalatlarda anılan Kanunun 1 inci maddesi uyarınca gümrük vergisinden muafiyet tanınması. KDV Kanununun 13/a maddesi ile 16/1-a maddesi uyarınca hüküm altına alınmış olan istisna kapsamında. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan “Vergi İstisna Belgesi" sunulmuşsa bu belgeye istinaden KDV İstisnası uygulanması. ÖTV Kanununda ise herhangi bir istisna düzenlemesi olmadığından ÖTVnin tahsil edilmesi;

 

-Gümrük Kanununun 167/1-9/d maddesi ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 97-1/a ve 112 inci maddeleri uyarınca “yapımı tamamlanmış yüzer haldeki deniz taşıtlarına” ilişkin donatım ve işletme malzemelerinin ithalatının 2014/17 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi,

-Devlet Yatırımları Hakkında 2013/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Yatırım Teşvik Belgeli olarak yapılan ithalat işlemlerinde ise, ÖTV istisnası uygulanmaması,

 

Ayrıca, 2581 sayılı Kanun ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı ithalatlarda, 2009/15481 sayılı BKK’nın 112 inci maddesindeki Ürün Güvenliği Tebliğleri (CE belgesi vb) ile ilgili muafiyetin işletilmemesi gerektiği belirtilerek;

 

Bu itibarla, mevzuatta belirtilen zamanaşımı hükümleri göz önünde bulundurularak, geriye dönük yapılacak inceleme neticesinde eksik alındığı tespit edilen kamu alacağı için mevzuat dahilinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 03/09/2020 tarihli 18723479-153 08-F-00057075461 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.