Sirküler

Sirküler No: 2020/341


Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)

Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gereklilikleri belirleyen “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)” 20.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Yönetmelik; Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kategorilerdeki tüm motorları ve bu makinaların motorlarından kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarını kapsar.

 

Yönetmelik aşağıda belirtilen motorları kapsamamaktadır:

 

a) 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen taşıtların tahriki için motorları.

 

b) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendinde tanımlı tarım ve ormancılık traktörlerinin tahriki için motorları.

 

c) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlı araçların tahriki için motorları.

 

ç) Sabit makinelerin motorlarını.

 

d) Geçerli bir deniz seyrüseferi veya emniyet sertifikası gerektiren denizde çalışan gemilerin motorlarını.

 

e) Feribotlar, donanma gemileri, gelgit sularında işletilen veya konumlandırılan veya iç su yollarında geçici olarak işletilen açık deniz römorkörleri ve iticileri kapsayan açık deniz gemilerinin motorlarını.

 

f) 19 kW'dan düşük bir net güce sahip iç su taşıtlarının tahrikini sağlayan motorları veya bu taşıtlarda yardımcı amaçlı kullanılan motorları.

 

g) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlı deniz taşıtı motorlarını.

 

ğ) Hava taşıtı motorlarını.

 

h) Kar araçları, ATV ve SbS tipi arazi araçları ve hizmet araçları hariç rekreasyonel taşıtların motorlarını.

 

ı) Sadece yarışmalarda kullanılan veya kullanılması amaçlanan taşıtları ve makineleri.

 

i) Taşınabilir yangın söndürme pompaları hakkında EN 14466+A1:2009 standardı ile tanımlanan ve bu standardın kapsamına giren taşınabilir yangın söndürme pompalarının motorlarını.

 

j) Rekreasyonel amaçlarla, orijinalinden küçük ölçekte imal edilen ve net gücü 19 kW'dan düşük olan, taşıt veya makinelerin küçük ölçekli modelleri veya küçük ölçekli kopyalarının motorlarını.

 

Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı Ek I'de alt kategorilerine ayrılmış olan motor kategorileri aşağıdakilerdir;

 

a) NRE kategorisi, 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kapsam dışı tutulmayan ve bu fıkranın (b) ila (h) bentlerinde belirtilen kategorilere girmeyen, karayolunda veya başka bir şekilde hareket etmesi veya hareket ettirilmesi amaçlanan ve bunlara uygun karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere yönelik motorları ve IWP, IWA, RLL veya RLR kategorilerindeki Faz V motorların yerine kullanılan 560 kW altında bir referans güce sahip motorları kapsar.

 

b) NRG kategorisi, sadece jeneratör gruplarında kullanılmak üzere 560 kW üzerinde bir referans güce sahip motorları kapsar. Bu özelliklere sahip olanlar dışındaki jeneratör gruplarına yönelik motorlar, özelliklerine göre NRE veya NRS kategorilerine dahil edilir.

 

c) NRSh kategorisi, sadece elde taşınan makinelerde kullanılmak üzere 19 kW altında bir referans güce sahip elde taşınan SI motorları kapsar.

 

ç) NRS kategorisi, referans gücü 56 kW altında olan ve NRSh kategorisine girmeyen SI motorları kapsar.

 

d) IWP kategorisi, sadece iç su taşıtlarında kullanıma yönelik, bunların doğrudan veya dolaylı tahriki için veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak tahrikine yönelik tasarlanmış, 19 kW veya daha büyük bir referans güce sahip motorları ve 25 inci maddenin sekizinci fıkrası ile uyumlu olmaları koşuluyla IWA kategorisindeki motorların yerine kullanılan motorları kapsar.

 

e) IWA kategorisi, sadece iç su taşıtlarında kullanıma yönelik ve 19 kW veya daha büyük bir referans güce sahip yardımcı motorları kapsar.

 

f) RLL kategorisi, sadece lokomotiflerde kullanıma yönelik, bunların tahriki için veya bunların tahrikine yönelik tasarlanmış motorları kapsar.

 

g) RLR kategorisi, sadece raybüslerde kullanıma yönelik, bunların tahriki için veya bunların tahrikine yönelik tasarlanmış motorları ve RLL kategorisindeki Faz V motorların yerine kullanılan motorları kapsar.

 

ğ) SMB kategorisi, sadece kar araçlarında kullanıma yönelik SI motorları kapsar. SI motorlar dışında kalan kar araçlarına yönelik motorlar NRE kategorisine girer.

 

h) ATS kategorisi, sadece ATV’lerde ve SbS'lerde kullanıma yönelik SI motorları kapsar. SI motorlar dışında kalan ATV ve SbS motorları NRE kategorisine girer.

 

(2) Belli bir kategorideki sabit devirli bir motorun yerine aynı kategorideki değişken devirli bir motor kullanılabilir. Sabit devirde çalışma için kullanılan IWP kategorisindeki değişken devirli motorlar ayrıca, uygulanabilir olduğunda 25 inci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları ile de uyumlu olur.

 

(3) Yardımcı demiryolu taşıtlarına yönelik motorlar ile raybüslere ve lokomotiflere yönelik yardımcı motorlar, özelliklerine göre NRE veya NRS kategorilerine dahil edilir.

 

 

İlgili Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200911-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.