Sirküler

Sirküler No: 2020/354


Oyuncaklarda İleri İşleme tabi tutulacak ürünün ithalinde uygulanacak esaslar

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/10) uyarınca ithal edilmek istenen ürünlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden teste yönlendirildiği, başvurunun ithalatçı firma tarafından Koşullu Kabul: İleri İşlem ile sonuçlandırılmasının talep edildiği; bu kapsamda peluş hayvan figürü ve bez bebek üretimi için ithalatçı firma adına kapasite raporu ibraz edildiği, bunun yanı sıra ürünlerin yurt içinde nihai ürün haline getirileceği; montaj, paketleme, işleme, etiketleme, işaretleme, belgelendirme gibi işlemleri eksiksiz olarak yapılacağı doğrultusunda taahhütname sunulduğu,

Gümrük idaresince yapılan fiziki muayene neticesinde plastik bebek parçalarının aynı fatura kapsamında ithal edilmek istendiği, ancak söz konusu ürünlerin kapasite raporunda belirtilmediği; bunun yanı sıra, ürünler üzerinde model numarası, "CE" işareti ve diğer uyarıların da bulunması nedeniyle ithal edilmek istenen ürünlerin nihai ürün kapsamına girebileceği şüphesinin hasıl olduğu belirtilerek ilgili başvurunun ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda TC Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nce görüş bildirilmiştir.

Bakanlık görüşünde;

“Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) bendi uyarınca,

I) İleri bir işleme tabi tutulmak üzere ithal edilecek oyuncağın yarı mamul niteliği taşıması halinde, kapasite raporunun ve taahhütnamenin ibraz edilmesi gerektiği,

İleri işlemi gerçekleştirecek firmanın ithalatçı firmanın kendisi olması halinde, ithalatçı firma adına düzenlenmiş kapasite raporunun; ithalatçı firma dışında bir üretici olması halinde ise, üretici firma adına düzenlenmiş kapasite raporunun ve firmalar arasında yapılan üretim sözleşmesinin ibraz edilmesi,

Sunulan kapasite raporlarının incelenerek, ileri işlemi gerçekleştirecek firmanın oyuncak ya da plastik malzeme üreticisi olduğu yönünde yeterli kanı oluşması halinde kapasite raporlarının kabul edilmesinin uygun görüldüğü,

Bunun yanı sıra, ürünün tabi tutulacağı ileri işlemin açıklanarak eşyanın yurt içinde nihai ürün haline getirileceği; nihai hale getirilen oyuncakların piyasaya arz edilmeden önce montaj, paketleme, işleme, etiketleme, işaretleme işlemlerinin ve Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile uyumlaştırılmış standartlar doğrultusunda uygunluk değerlendirme işlemlerinin eksiksiz olarak yapılacağı doğrultusunda ithalatçı firmadan taahhütname alınmasının gerekmekte olduğu,

II) Öte yandan, ileri işleme tabi tutulacak ürünün, oyuncak olarak nihai ürün niteliği taşıması, ürünün niteliğinde değişime sebebiyet vermeyecek şekilde paketleme gibi sınırlı bir ileri işleme tabi tutulacak olması halinde ürüne ilişkin test raporunun sunulmasının gerektiği,

 

III) İleri işleme tabi tutulacak ürünün TAREKS tarafından doğrudan teste yönlendirilmesi halinde eşyanın yarı mamul ya da nihai ürün olmasına göre yukarıda belirtilen denetim prosedürlerinden ilgili olanın işletilmesi gerekmekte olup, eşyanın ayrıca teste tabi tutulmasına ihtiyaç görülmediği, ancak, nihai ürün özelliği taşıyan ve sadece paketleme işlemine tabi tutulacak plastik oyuncakların üretici niteliği olmayan ithalatçılar tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, TAREKS tarafından doğrudan teste yönlendirilen başvuru kapsamı eşyanın fitalat ve bisfenol A açısından test edilmesi uygun görüldüğü,

Diğer taraftan, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "CE işareti, oyuncak piyasaya arz edilmeden önce konulur" hükmünün üretimin hangi aşamasında oyuncağa "CE" işaretinin iliştirileceği hususunda bir sınırlama getirmediği, bahse konu işaretlemenin iliştirilmiş olmasının yarı mamul özelliği taşıyan eşyayı nihai ürün haline getirmeyeceğinin mütalaa edilmekte olduğu,

Bununla birlikte, oyuncağın Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirdiğini göstermek amacıyla uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin Yönetmeliğin dördüncü bölümde belirtildiği şekilde oyuncağın piyasaya arzı öncesi yapılmasının zorunlu olması nedeniyle "CE" işaretinin üretimin herhangi bir aşamasında oyuncağa iliştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği” hususları bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.