Sirküler

Sirküler No: 2020/378


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Kararda; Ticari kullanıma mahsus hava taşıtlarının geçici ithalatı ve yetkili tedarik kuruluşlarınca muafen ithalatları, boru hatları ile taşınan doğal gaz ürünlerinde fire oranı ile Kovid 19 salgını nedeniyle yurtdışında yerleşik olma şartının geçici olarak aranmamasına yönelik hükümlerinde  yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilecek ve bu hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilecektir.

Yetkilendirilen tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi de gümrük vergilerinden muaf ithal edilebilecektir.

Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak farklılık oranı yüzde 4'den yüzde 6'ya çıkarılmıştır.

Ayrıca Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz."

İlgili karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-10.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.