Sirküler

Sirküler No: 2020/379


Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

Yurt dışında kurulan/kurulacak lojistik merkezlere yönelik olarak Türkiye'de yerleşik işbirliği kuruluşları ve kullanıcıların desteklenmesine ilişkin hükümleri kapsayan Karar yayımlanmıştır.

Kararda Yurt dışı lojistik merkezlerin (YDLM) desteklenmesine ilişkin hükümlere yer verildi.

İşbirliği kuruluşları (TİM,TOBB,DEİK gibi) tarafından yurt dışında açılan, ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme/boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme/bölme, soğuk depolama, dağıtım vb. faaliyetlerin kümelendirilerek gerçekleştirilebilmesi için uluslararası taşımacılık ve lojistik amaçlı düzenlenmiş merkezler Yurt Dışı Lojistik Merkezi (YDLM) olarak adlandırılmakta.

İşbirliği kuruluşları   tarafından YDLM'lerin faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri Genelge ile belirlenen;

a)Kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri,yüzde 70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD dolan,

b)Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD doları,(beş yıl süreyle)

c) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 oranında ve YDLM başma, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD doları,(beş yıl süreyle)desteklenecek.

Kullanıcı şirketlerin gümrükleme ve Genelge ile belirlenen diğer giderleri ise  yıllık en fazla 100.000 (yüz bin) ABD doları olmak üzere beş yıl süreyle desteklenecek.

Karar kapsamında YDLM'lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilecek.

Destekler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu bütçesinden karşılanacaktır.

İlgili Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-9.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.