Sirküler

Sirküler No: 2020/393


Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı kapsamındak eşyaya ilişkin 2020/25 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak işlemlere ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2014/7 sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırılarak yerine 2020/25 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından Serbest dolaşıma girişi yapılacak mevcut eşya kapsamına;

-inceleme, analiz veya test amaçlı eşya,

- yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde gelen eşya,

- Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın da eklenmiştir.

Numunelik eşya ve modeller elektronik ticaret gümrük beyannamesinde (ETGB ) “NUM” muafiyet kodu ile yalnızca bir ticari işletme veya bir tüzel kişi adına beyan edilecektir. Mahiyeti gereği teslimi aciliyet gerektiren inceleme, analiz veya test amaçlı eşya ile ticari hayatın gereklerine uygun olarak numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda getirilen çek ve nakit paranın posta idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından alıcısına teslimine izin verilmeyecek ve rezerve odasında muhafaza altına alınması sağlanacaktır.

Operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ETGB’nin tescilinde eşyanın geçici depolama yerine alınmış olma şartının aranmaması yönündeki talepler, gerekli fiziki koşullar ve risk analizi göz önünde bulundurularak gümrük idarelerince değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucuna göre sarı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşyanın geçici depolama yerine alınmaksızın ihracat işleminin gerçekleştirilmesi imkan dahilinde olduğu belirtilmiştir.

Kırmızı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı ihracat eşyası mutlak surette geçici depolama yerine alınarak muayene işlemi tamamlanacaktır.

Şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kişinin yazılı beyanı ve yapılacak araştırma sonucunda kesin olarak kanaat getirilmesi halinde girişine izin verilecektir. Adına rapor ya da reçete düzenlenen hasta tarafından kullanılmak üzere ilacın hasta yakını adına gelmesi durumunda, her iki şahıstan da alınacak yazılı beyana istinaden yurda girişine izin verilecektir.

Yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve telefonların yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilmesi halinde yurda girişine izin verilecektir.

Alkol ve alkollü ürünler ile  elektronik nargilenin de posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün olmayacaktır.

ETGB kapsamında yapılan beyanlarda, operatör hızlı kargo taşıyıcısı firmaların Karar hükümlerine aykırı davrandıklarının tespitinde uygulanacak Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin müeyyide, ETGB taşıma senedi kapsamı her bir kalem bazında ayrı değerlendirilecektir.

Aynı kişi adına tek ve maktu vergi uygulanarak bir ay içinde en fazla 5 (beş) taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilecek ve bir ay içerisinde aynı kişi adına 5 taşıma senedi sayısının aşılması durumunda, aşan miktarın bir sonraki aya devredilerek ETGB’ye konu edilmesine izin verilmeyecek ve mevzuatın serbest dolaşıma girişe ilişkin genel hükümleri kapsamında işlem tesis edilecektir.

TC kimlik numarası/vergi numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmeyecektir. TC kimlik numarası/vergi numarası bulunmayan yabancı uyruklulara yapılacak teslimlerde “KOD2-YABANCIUYRUKLU” kodu, herhangi bir nedenle eşyanın alıcısına teslim edilememesi halinde ise “U” kodu tamamlayıcı beyanda TC kimlik numarası/vergi numarası yerine seçilecektir.

Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil işlemine izin verilecektir. Mükelleflerince vergi dairelerine yapacakları KDV iadesi taleplerinin yerine getirilebilmesi için ilgili kalemde eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmiş olması zorunludur.

Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına GTİP girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. GTİP beyanı yapılmış olsun ya da olmasın, TSPA_HAR muafiyet kodlu ETGB’ler KDV iade taleplerinde kullanılamayacaklardır. TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında da brüt 300 kilogram miktar ve 15000 Avro değer limitleri uygulanacaktır.

İhracatta ETGB’de gümrük tarife istatistik pozisyonunun beyanına ilişkin olarak Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil işlemine izin verilecek.

Numunelik eşya ve model ihracatında, ETGB’de “NUM” muafiyet kodu kullanılacak ve ilgili eşya kodu alanına GTİP girilmesi gerekmeyecektir. NUM muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanı miktar ve değer limitlerine tabi olmayacaktır.

Bir ETGB’ye eklenebilecek taşıma senedi sayısı ithalat işlemleri için maksimum 2.000 (iki bin) adet, ihracat işlemleri için ise maksimum 2.500 (iki bin beş yüz) adet ile sınırlandırılmıştır.

Konuya ilişkin 2020-25 sayılı Genelge ve yürülükten kaldırılan 2014/7 sayılı Genelge ile karşılaştırma tablosu ekli dosyada gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.