Sirküler

Sirküler No: 2020/420


Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)

Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2021/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ sadece serbest dolaşıma girecek ürünleri kapsamaktadır. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünler ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler Tebliğ kapsamı dışında bırakılmıştır.

Tebliğ'in yürürlüğe gireceği 1/1/2021 tarihinden itibaren Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır. (01.01.2021 tarihine kadar bu işlemler Riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılmaya devam edilecektir.)

Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacaktır.

Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacaktır

2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen şahsi eşya ve numune niteliğindeki ürünlerin ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacak, 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilerek ithalat işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, ATR Dolaşım Belgeli veya geri gelen ürünler de fiili denetime tabi tutulabilecektir.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201107-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.