Sirküler

Sirküler No: 2020/430


2020/5 Sayılı ÜGD Tebliği-BİLGE Sistemi Düzenlemeleri

 

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) 10 uncu maddesinde yer alan muafiyet kapsamında olan ürünler için mezkur maddede belirtilen referans numarasının Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine ithalatçı tarafından kaydedileceği hükmü uyarınca, anılan Tebliğ maddesinde yer alan muafiyet kapsamında olan ürünler için beyan edilmek üzere belirlenen sabit referans numaralarının, Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan ve BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesinde Yükümlüsünce Beyan Edilen Dokümanlar bölümünde beyan edilen TPS-GTHB Uygunluk Yazısı belgesinin referans numarası alanına kaydedilmesi gerektiği bildirilerek, , anılan Tebliğ eki listelerde yer alan eşya için TPS-Uygunluk Yazısının Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmesi halinde TPS ID numarası ile, anılan Tebliğ uyarınca muafiyet kapsamında olması halinde de Tebliğde belirtilen sabit referans numarası ile beyan edilmesine yönelik olarak BİLGE sisteminde düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

•            BİLGE Sisteminde anılan Tebliğ eki listelerde belirtilen GTİP'ler için Tarife Mesajı olarak yükümlüye getirilmekte olan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek:..„ sayılı liste (TPS-GTHB

Uygunluk Yazısı-) Kapsamında mıdır?” şeklindeki sorular kaldırılarak soruya "Evet" cevabı verildiğinde referans amaçlı yükümlüye gösterilmekte olan uygunluk yazılarının sistem tarafından istenen belgeler alanında soru sorulmaksızın doğrudan yer alması,

•            BİLGE Sisteminde referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan 0934-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Ürün, 0935- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yem, 0936- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı-Hayvansal Yan Ürün, 0938- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı- Canlı Hayvan, 0902-TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem), 0903- TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası), 0879-TPS-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi, 0880-TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi, 0881-TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi İthalat Uygunluk Belgesi, 0858-TPS GTHB-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri Uygunluk yazısı belgelerinden birinin bulunması halinde yükümlüye "0934, 0935, 0936, 0938, 0902, 0903, 0879, 0880, 0881, 0858 belgelerinden birini beyan etmelisiniz." şeklinde uyan mesajı çıkarılarak bu belge yükümlü tarafından beyan edilmeksizin beyanname tesciline izin verilmemesi,

•         Bahse konu Tebliğin 5/6 ıncı maddesi uyarınca “Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir” hükmü uyarınca, anılan Tebliğde aynı eşyanın birden fazla ekte yer aldığı durumda referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında birden fazla belge bulunacağından yükümlü tarafından söz konusu belgelerden herhangi biri beyan edilmeksizin beyannamenin tesciline izin verilmemesi, yönünde BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bahse konu sistemsel düzenlemeler 16.11.2020 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2020 tarihli 73421605-I06.05-E-000590I0706 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.