Sirküler

Sirküler No: 2020/486


Ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın ithalatında menşe şahadetnamesi aranması

 

Bilindiği gibi, 2020/470 numaralı Sirkülerimizle https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201210-14.htm linkinde yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 01.01.2021 tarihi itibariyle;

Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesi aranmayacağına dair Gümrük Yönetmeliği’nin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinin; “ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,….menşe şahadetnamesi aranmaz “şeklinde değiştirildiği bildirilmişti.

Söz konusu düzenlemeye göre ülkemizin uyguladığı menşe esaslı ticaret politikası önlemine (Damping-EMY-İGV Koruma gibi) tabi ürünlerin AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde getirilerek ithal edilmesinde “menşe şahadetnamesi” aranması şeklinde uygulama yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Yapılan değişiklik ile ilgili uygulamanın ne şekilde olacağına dair henüz Ticaret Bakanlığı’nca herhangi bir yazı yayımlanmamış olmakla beraber AB ülkelerinden ATR belgesi ile ithal edilmek üzere sevk edilerek 01.01.2021 tarihinden sonra ithal edilecek menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine,, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşya için “menşe şahadetnamesinin” yurtdışı satıcıdan temin edilmesinde yarar bulunmaktadır.

31.12.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’nca farklı bir talimat yayımlanırsa tarafınıza en kısa zamanda bilgi verilecektir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.