Sirküler

Sirküler No: 2020/512


Tekstil Ürünlerindeki Tareks Uygulaması 1 Mart tarihine ertelenmiştir

 

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) resmi gazetede yayımlanmıştır.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu denetlenecektir. 

Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler de tebliğ kapsamına alınarak, "Tebliğ'in sadece serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsayacağına" ilişkin hükmü kaladırılmıştır.

TAREKS başvurusu aşamasında, kullanıcı tarafından ürünleri tanıtıcı görsel dokümanın TAREKS’e yüklenmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Tareks Başvurusu üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verileceğine dair hüküm eklenmiştir.

Daha önce sadece 2009/15481 sayılı Kararın beşinci kısmında (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller) belirtilen şahsi eşya ve numunelerle sınırlandırılan kapsam dışı uygulaması,  Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın tümünü kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 2009/15481 sayılı Karar'ın 5 inci kımında yer alan  eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayarak 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilecektir.

 
Tebliğ'in 8/3 maddesinde yer alan "Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Denetmen tarafından numune alınır. Ürün numuneleri, Ek-1’de belirtilen mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere, teste tabi tutulması için akredite bir laboratuvara gönderilir." ifadesi yürürlükten kaldırılarak "TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.” hükmünde 6 ıncı fıkra eklenmiştir.

Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-5-1.pdf linkinde yer aldığı şekilde değiştirilerek ilk listede yer alan ürünlerden çok sayıdaki ürün listeden çıkarılmıştır. Listeye dip not eklenerek64. fasılda yer alan eşyanın ayrıca niteliğine göre 23.06.2017 tarihli 30105 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Fitalat, DOT ve Krom VI testlerinden bir veya birkaçına tabi tutulabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi 1 Mart 2021’e ertelenmiştir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-5.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.