Sirküler

Sirküler No: 2020/513


tekstil kırpıntı ve atıklarının DİB kapsamında ithalatı ile ÇKP tahsil edileceği

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alıana yazıda;

Atıkların ithalat denetimini düzenleyen 2020/3 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında "tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan" 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP`lerinde yer alan maddelerin; Yalnızca Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatı  yapılabildiği ve bu ürünlerin ithalatında çevre katkı payı tahsilatı yapılması gerektiği,

İthalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince  Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaması ve bu kapsamdaki işlemlerde ise ithalatçı veya temsilcisinin beyanının esas alınması, sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında yaptırım uygulanacağı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin 29.12.2020 / 60199538 tarih sayılı yazı aşağıdadır.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı :E-98353802-000
Konu:Çevre Katkı Payı
29.12.2020 / 60199538
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 24.12.2020 tarihli ve E-43621523-205-00060094311 sayılı yazınız.
b) 28.12.2020 tarihli ve E-65587398-205-00060159478 sayılı yazınız.
İlgi`de kayıtlı yazıda, 3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ kapsamında 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP`lerinde yer alan maddelerin ithalat işlemleri hakkında bilgi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, atıkların ithalat denetimini düzenleyen 2020/3 sayılı ÜGD Tebliği'nin Ek-2/A sayılı İthali Yasak Atıklar listesinde 19 12 08 atık koduyla yer alan atık tekstil malzemelerinin ithalatı 6310.10.00.00.00; 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP'li atıklar haricinde yasaklanmıştır.
Bununla birlikte, mezkûr Tebliğin Ek-1 sayılı İthalatı Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar listesinde yer alan “6310.10.00.00.00-Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan), 6310.90.00.00.11-Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan), 6310.90.00.00.19-Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)” atıkların ithalatı ise ilgili Tebliğin 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
Diğer bir deyişle, 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP`lerinde yer alan maddelerden, Tebliğin Ek-1 sayılı listesindeki açıklamaya uyanların, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatı (Tebliğ, md.4(1)-c) yapılabilmekte olup bu ürünlerin ithalatında ise ilgili ÇŞB mevzuatı gereği çevre katkı payı tahsilatı yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan; ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaması ve bu kapsamdaki işlemlerde ise ithalatçı veya temsilcisinin beyanının esas alınması gerekmektedir. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında yaptırım uygulanır.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

VEYSEL PARLAK
Bakan a.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.