Sirküler

Sirküler No: 2021/044


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği" (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7) Ek-1 uyarınca "Kontrole Tabi Katı Yakıtlar" için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname kapsamı eşyaya ait mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

1. Muayene memurunca tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

 

2. Muayene memurunca, beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarına göre GTİP tespiti yapılamaması halinde; ilgili beyannameye ait numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi ve ayrıca yükümlüsünce 44 nolu hanede beyan edilen onaylı tahlil raporunun da LARA sistemi üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması,

 

3. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

4. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz kalması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli ilave tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması, 5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerektiği belirtilmiştir.

 

GENELGE KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

 

GTİP                                   MADDE İSMİ

2701.11.00.00.00           Antrasit

2701.12.10.00.00           Kokluk bitümenli taşkömürü

2701.12.90.00.00           Diğer bitümenli taşkömürleri

2701.19.00.00.00           Diğer taşkömürleri

2701.20.00.00.11           Taşkömüründen elde edilen briketler

2701.20.00.00.12           Taşkömüründen elde edilen topaklar

2701.20.00.00.19           Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar

2702.10.00.00.00           Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)

2702.20.00.00.00           Aglomere linyit

2704.00.10.00.00           Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok

2704.00.30.00.00           Linyitten elde edilen kok ve semikok

2704.00.90.10.00           Karni kömürü

2704.00.90.90.00           Diğerleri

2713.11.00.00.00           Kalsine edilmemiş petrol koku

2713.12.00.00.00           Kalsine edilmiş petrol koku

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2021/4 sayılı genelgesi eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.