Sirküler

Sirküler No: 2021/059


Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ

 

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların (YYT) , ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ bugünkü resmi gazetede yürürlüğe girmiştir.

YYT'lerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranacaktır.

Uygunluk belgesi başvurusu; EVİS ( Tarım ve Orman Bakanlığı  Elektronik Veri İşleme Sistemi) üzerinden talep edilen bilgilerin girilmesi ve başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmesi sonrasında başvuru belgesinin imzalanması ile yapılacaktır.

İthalatçılar; YYT’lerin ithalatından imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini, uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e gireceklerdir.

İmalatçılar, YYT kullanarak ürettikleri mamul miktarları ile her bir mamul üretiminde kullandıkları YYT miktarlarını uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar EVİS’e girilmesi gerekecektir.

Gıda ürünlerinde kullanılmak üzere YYT ithal eden ithalatçılar, ithal ettikleri YYT’lerin ulaştığı imalatçıların tümünün  bildirimlerinin tamamlamasını müteakiben ilgili takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporunu takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların (YYT) kapsamındaki ürünler.

GTİP                                       Eşyanın Tanımı

2924.29.70.00.32           Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.70.00.34           Neotam

2924.29.70.00.36           Advantam

2925.11.00.10.00           Sakkarin

2925.11.00.20.11           Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19           Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13           Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14           Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17           Siklamik asit

2932.14.00.00.00           Sukraloz

2934.99.90.90.14           Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)'-one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21           Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14           Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

2938.90.90.90.15           Steviol glikozitler

3504.00.90.00.11           Thaumatine

3824.99.93.00.13           Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210128-8.htm linkinde yayımlanmıştır


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.