Sirküler

Sirküler No: 2021/063


Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar

 

Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463) resmi gazetede yayımlanmıştır.

Karar kapsamında, Yurt dışı fuar desteği,  Sektörel ticaret heyeti programları desteği ve Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği kapsamında ilave destekler sağlanacaktır. 

Yurt dışı fuar desteği; Bakanlık tarafından verilen yurt dışı fuar destekleri kapsamında, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal etmesi halinde desteğe esas tutar metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %75’ini geçemeyecek.

Sektörel ticaret heyeti programları desteği; Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programının, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda destek oranı 15 puan arttırılır.

Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği; Bakanlık tarafından verilen yurt dışı birim, marka ve tanıtım destekleri kapsamında sınai ve ticari veya ticari şirketler tarafından yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve marka tescil giderlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda, destek oranı 15 puan arttırılır.

TİM ve/veya TOBB, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer işbirliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketler tarafından Bakanlıkça destek kapsamına alınan projeler çerçevesinde kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin destek oranı Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 20 puan arttırılır.

Bakanlık tarafından, “Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality®” desteği kapsamına alman firmaların desteğe konu ödeme belgesi tarihinin ve/veya faaliyetin gerçekleştiği tarihin mezkûr program kapsamına girdiği tarihten daha önce olması halinde, firmalar marka/TURQUALITY® destek programı kapsamında ilgili kaleme ilişkin sağlanan desteklerden faydalanmamak kaydıyla Bakanlık tarafından uygulanan diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yararlandırılacaklar.

2/12/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce açılan yurt dışı birimlerin kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için %60, ticari şirketler için %50 olarak uygulanacaktır.

Karar’da yer alan;

a) Yurt dışı fuar desteği 30.01.2021 tarihinden sonra başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Sektörel ticaret heyeti programları desteği 30.01.2021 tarihinden sonra başlayan sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 6 ncı maddesi, 30.01.2021 tarihinden sonra yapılan ödemelere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 7 nci maddesi, 30.01.2021 tarihinden sonra yapılan ödemelere ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer hükümleri 30.01.2021  tarihinde, yürürlüğe girecektir.

İlgili Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-19.pdf linkinde yayımlanmıştır.

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.