KVKK

 TGM Gümrükleme KVKK Genel Aydınlatma Metni

TGM Gümrükleme KVKK Genel Aydınlatma Metni TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi(ŞİRKET) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi: Genel Müdürlük ve Ofislerimiz ,bağlı birimlerimiz ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” TGM Gümrük Müşavirliği LimitedŞirketi’dir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(İstanbul) ve Ofis Lokasyonlarımız , internet sitemiz, Resmi sosyal medya hesaplarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları: TGM Gümrükleme tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kişisel verileriniz aşağıdaki kategorilerde ve amaçlarda işlenmektedir;

Kimlik Verileriniz: İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlemlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Nakliye ve Lojistik Faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, gümrük faaliyetlerinin yürütülmesi, İhracat ve ithalat faaliyetlerinin yürütülmesi, Gümrük Operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

İletişim Verileriniz: İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlemlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Nakliye ve Lojistik Faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

Müşteri İşlem Verileriniz: Hizmet ve Operasyon süreçlerinin yürütülmesi, nakliye ve lojistik süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, gümrük faaliyetlerinin yürütülmesi, İhracat ve ithalat faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.

Risk Yönetimi Verileriniz:Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

Finansal Verileriniz:Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi. Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçlarıçerçevesindeŞirketimiz tarafından işlenmektedir.

Ayrıca Kişisel verileriniz:

• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Şirket hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

• Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,

• Bilgi güvenliğisüreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlenmektedir.

5. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Gümrük İşlemlerinin yürütülmesi amacıyla Gümrük Müdürlükleri,Serbest Bölgeler ve Liman İşletmelerine,

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz. 

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com