Sirküler

Sirküler No: 2021/253


Giriş Gümrük Satış Mağazalarında Serbest Dolaşımda Olan Türk Menşeli Ürün Satılması

 

Serbest dolaşımda olan Türk menşeli anılan eşyanın, 15481 sayılı BKK Ek-9/B(a)'da yer alan "Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya" "Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası" kapsamında olmak şartıyla giriş gümrüksüz satış mağazalarında ticari miktar ve mahiyette olmamak koşulu ile satılması uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2021 / 63870672 tarih, sayılı yazıları aşağıya çıkarılmıştır.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        :E-40216608-169.99[GGM-019]-

Konu     :Giriş GSM'lerde Serbest Dolaşımda Olan

                Türk Menşeli Ürün Satılması

17.05.2021 / 63870672

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:         a) İstanbul GDTBM'nün 26.08.2019 tarihli ve E-68795981-131.99-00047092829 sayılı yazısı.

                b) Batı Akdeniz GDTBM'nün 10.03.2020 tarihli ve E-65350670-169.99-053093713 sayılı yazısı.

                c) Batı Akdeniz GDTBM'nün 10.06.2020 tarihli ve E-65350670-169.99-054886904 sayılı yazısı.

İlgi yazılar konusu giriş gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk menşeli ürün satılması taleplerine ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının 19.04.2021 tarihli ve 130[5512-54]-53079 sayılı yazısında özetle, gümrük mevzuatına göre mezkûr yerlerde satılması uygun bulunan mallardan olması kaydıyla, fındık, kuru incir, kuru kayısı gibi gıda maddeleri ile pantolon, gömlek, çanta, yelpaze gibi tekstil ürünlerinin de girişte yer alan gümrüksüz satış mağazalarında satılmasında KDV mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığı; bahsi geçen gıda maddeleri ile tekstil ürünleri, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almadığından, konu hakkında ÖTV mevzuatı açısından görüş bildirilecek bir husus bulunmadığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası; “Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş yabancı menşeli eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.” hükmünü amirdir.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması konulu 2018/13 sayılı Genelgede ise gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması hususları düzenlenmiş, serbest dolaşımda olmayan Türk menşeli eşya satışı ise Yönetmeliğin bahsi geçen hükmü uyarınca Genel Müdürlüğümüz iznine tabi tutulmuştur.

Talebe ilişkin işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının bahsi geçen yazısı ve yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde serbest dolaşımda olan Türk menşeli anılan eşyanın, 15481 sayılı BKK Ek-9/B(a)'da yer alan "Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya" "Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası" kapsamında olmak şartıyla giriş gümrüksüz satış mağazalarında ticari miktar ve mahiyette olmamak koşulu ile satılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Fırat ve Doğu Marmara GDTBM hariç)Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com